piątek, 18 czerwca, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#11019
ajuri
Uczestnik

Zgodnie z paragrafem 5 rozporządzenia Min.Fin. z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu Dz.U.06.246.1804 „Wydając dokument, organ zamieszcza na nim adnotację, potwierdzoną pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, w której:
1) w przypadku, gdy dokonano zapłaty opłaty skarbowej – okresla wysokość uiszczonej opłaty datę wpłaty oraz nr pokwitowania lub nr rachunku bankowego urzędu gminy (miasta)”

Cy dobrze rozumiem, że na wydanych decyzjach zamieszca się adotację zawierającą informacje okreslone w pkt.1, czy informacje te powinny być na decyzji, szczególnie chodzi mi o datę wpłaty oraz nr pokwitowania lub rachunku bankowego w przypadku gdy dowód wpłaty jest w aktach sprawy. U mnie w jednostce na decyzjach piszą tylko że zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej strona zobowiązana jest zapłacić opłatę skarbową w wysokości … na konto UM; nie okreslają kiedy dokonano wpłaty, nr pokwitowania, nr rachunku bankowego
Czy dane dot. daty dokonania wpłaty, nr pokwitowania lub nr rachunku zapisuje się w decyzji tylko wtedy jeżeli dokonano zwrotu dowodu zapłaty?
Wg mojej interpretacji tego przepisu dane te powinny być również ujęte w decyzji wtedy, gdy dowód zapłaty jest w aktach.
Jak jest u Was stosowany ten zapis

Poza tym jeszcze jedno pytanie w rozporządzeniu jest zapis: paragraf 3 ust.2 „Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji okreslającej przedmiot opłaty skarbowej kwotę uiszczonej opłaty, date dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia nazwiska i stanowiska służbowego….” W większoći w aktach sprawy znajdują się kserokopie dowodów zapłaty, w związku z tym, czy na oryginałach powinno robić się adnotacje? To byłaby już chyba za duża biurokracja, ale tak mnie to jakoś zastanawia i jestem ciekawa jak Wy na to patrzycie.
Pozdrawiam