poniedziałek, 28 listopada, 2022

Odpowiedz na: ustawa o odpow.za naruszenie dyscypliny fin.publlicz.

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW ustawa o odpow.za naruszenie dyscypliny fin.publlicz. Odpowiedz na: ustawa o odpow.za naruszenie dyscypliny fin.publlicz.

#1114
gabi
Uczestnik

Moim zdaniem jeśli audytor wewnętrzny stwierdzi nieprawidłowości w przebiegu postępowania to mogą być dwie wersje:
1) odpowiada kierownik jednostki (zgodnie z Art. 18 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych)
2) jeśli kierownik jednostki powierzył innym osobom czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to także odpowiadają te osoby (Art. 18 ust. 2 upzp).
Kwestia ewentualnego odrębnego zdania członków komisji co do najkorzystniejszej oferty – proszę zauważyć, że komisja jest tylko zespołem pomocniczym kierownika powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. Słowa "zespół pomocniczy" mają tu istotne znaczenie. Moim zdaniem kryteria oceny ofert oraz sposób oceny powinny być tak sprecyzowane by komisja (jej członkowie) nie miała wątpliwości co do wyboru najkorzystniejszej oferty. Jeśli któryś z członków komisji ma odrębne zdanie to według mnie powinien to przedstawić na piśmie. Bo ostateczną decyzję odnośnie wyboru oferty podejmuje kierownik lub osoba przez niego upoważniona (to jest jego decyzja). 😀 😛