wtorek, 22 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Samochód jako magazyn

Home Forum Sektory Wojskowe Jednostki Budżetowe Samochód jako magazyn Odpowiedz na: Samochód jako magazyn

#12111
mareksp
Uczestnik

Myślę, że wystarczającym argumentem mogą być zasady funkcjonowania kont dla jednostek budżetowych określone w planie kont wprowadzonym rozporzadzeniem MF. Zakładowy plan kont musi zawierać konta zgodne, co do treści ekonomicznej z planem wzorcowym. Oznacza to, że opisane w zasadach funkcjonowania kont ich przeznaczenie dla ewidencjonowania danego typu operacji gospodarczych nie powinno być zmieniane. Opis konta 310 „Materiały” wskazuje, że ujmuje się na nim zapasy materiałów znajdujących się w magazynach lub w przerobie. To drugie nie dotyczy paliwa w samochodach, gdyż nie jest to przerób materiału w toku produkcji służący pozyskaniu innego materiału, półproduktu itp. Skoro więc jednostka nie przyjęła materiału do magazynu tylko był on od momentu nabycia przeznaczony do zużycia, to nie może go być w magazynie. Dlatego też zaksięgowanie tej operacji „magazyn-wydatek” jest niezgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej. Art. 4 ust. 2 uor wskazuje obowiązek ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Trzeba tu zaznaczyć, że istotność uchybienia w tym względzie jest znikoma, zwłaszcza że nie ma wpływu na sprawozdawczość finansową i budżetową.