piątek, 26 lutego, 2021

Odpowiedz na: naruszenie dyscypliny

Home Forum Sektory Samorządy naruszenie dyscypliny Odpowiedz na: naruszenie dyscypliny

#12145
terka
Uczestnik

I jeszcze jedno: owa ciągłość działania dotyczy określonych jednostek państwowych, na co wskazuje treść art. 28 ustawy o finansach publicznych, na podstawie którego Minister Finansów wydał cytowane tu rozporządzenie. Przytaczam treść:
Art. 28. Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, a także tryb postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, w szczególności:
1) sposób i tryb sporządzania planów finansowych, dokonywania zmian w tych planach oraz zatwierdzania tych zmian;
2) tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jednostek budżetowych;
3) sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych;
4) sposób ustalania nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych oraz terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych oraz połowy zysku gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych;
5) sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu

– z uwzględnieniem specyfiki działalności jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jednostek więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a także specyfiki finansowania szkoleń, które na mocy odrębnych ustaw są prowadzone i rozliczane w semestrach nie pokrywających się z rokiem budżetowym oraz specyfiki organizacji i obsługi postępowań odwoławczych.

Pozdrawiam 🙂