sobota, 23 stycznia, 2021

Odpowiedz na: dot. umów

Home Forum Sektory Samorządy dot. umów Odpowiedz na: dot. umów

#13226
tomekn
Uczestnik

Jeżeli rozstrzygamy przy umowach cywilno-prawnych funkcje płatnika (z tyt. poboru podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych – wraz z zdrowotnym), ważnym jest, czy zleceniodawca otrzyma oświadczenie. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8 (umowy zlecenia, o dzieło), jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.
Oświadczenie powinno zostać złożone na zasadach przewidzianych w art. 60 i 78 kodeksu cywilnego.
Przy osobach nie prowadzących działalności – zleceniobiorca nie ma obowiązku wystawiania dokumentu „rachunek” zwłaszcza dla księgowości (rachunek jest zastrzeżony przepisami ustawy Ordynacja podatkowa). Zleceniobiorca jest zobowiązany na gruncie art. 462 kodeksu cywilnego do wystawienia tylko pokwitowania.
Natomiast w przypadku osób prowadzących działalność i złożenia ww. oświadczenia przewidzianego ustawą o podatku dochodowym, zleceniodawca wypłaca kwotę brutto (należność powiększona o podatek VAT, zleceniobiorca jest płatnikiem dla celów zobowiązań podatkowych – wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego).