czwartek, 22 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Zarząd Dróg Powiatowych – proszę o wsparcie

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Zarząd Dróg Powiatowych – proszę o wsparcie Odpowiedz na: Zarząd Dróg Powiatowych – proszę o wsparcie

#13464
scypion
Uczestnik

Zlikwidować? Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.07.19.115) wspomina o zarządcy drogi – chcesz przenieść z ZDP do Urząd powiatu?
Lista zadań Zarządcy zgodnie w w/w. ustawą:
Art. 20. Do zarządcy drogi należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3) pełnienie funkcji inwestora;
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7) koordynacja robót w pasie drogowym;
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Jeśli szukasz oszczędności, to przeanalizuj zatrudnienie w stosunku do potrzeb w ZDP, sprawdź zasadność i koszty inwestycji, remontów.
Zbadaj, czy ZDP właściwie wykonuje swe obowiązki wynikające z ustawy.

Zlikwidować jednostkę i stracić wykwalifikowaną kadrę jest łatwo, zbudować od nowa – ciężko.

Powodzenia w zadaniu i napisz o przebiegu/rezultatach (oczywiście tylko tyle ile Ci wolno).

Pozdrawiam