środa, 3 marca, 2021

Odpowiedz na: audyt dotacji udzielonej przez jst

Home Forum Sektory Samorządy audyt dotacji udzielonej przez jst Odpowiedz na: audyt dotacji udzielonej przez jst

#14031
betix
Uczestnik

Witam. Rozumiem, że dotacja ma charakter podmiotowy i została udzielona niepublicznemu podmiotowi. Sprawy te normuje ustawa
o systemie oświaty. Zawarto w niej upoważnienie dla organu stanowiącego jst do ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, dla których organem prowadzącym są jednostki nie zaliczane do sektora fp oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych. W tym zakresie sprawdzeniu podlegąć mogą:
– zapisy Regulaminu Organizacyjnego w powiązaniu zakresami czynności,
– ustalenie powyższych zasad przez Radę jst oraz i zgodnośc z prawem (pod wzgledem udzielania i rozliczania dotacji),
– cały proces ewidencyjno-zgłoszeniowy szkół i placówek prowadzonych przez uprawnione podmioty,
– prawidłowość i terminowość udzielania dotacji,
– zgodność danych o liczbie uczniów przedstawianych przez dany podmiot organowi udzielającemu dotację z dokumentacją danej szkoły (dzienniki lekcyjne oraz księgi uczniów) – bo tylko taka kontrola w zakresie udzielonej dotacji może być przeprowadzona. Kontrolujący nie mają uprawnien do sprawdzenia na co zostały wydakowane środki. (zachęcam do przeczytania wyroku sadu administrcyjnego w opolu z dnia 19 lipca 2007 r. sygn. akt I SA/Op 219/07
– kontroli mozna poddac również współprace i wymianę informacji odpowiednich słuzb merytorycznych z Kuratorium Oświaty pod kątem prowadzenia nadzoru nad danymi szkołami.