poniedziałek, 17 maja, 2021

Odpowiedz na: audyt dotacji udzielonej przez jst

Home Forum Sektory Samorządy audyt dotacji udzielonej przez jst Odpowiedz na: audyt dotacji udzielonej przez jst

#14040
szymonek123
Uczestnik

Wiem co niżej:

Uprawnienia kontrolne wynikające z art. 90 ustawy o systemie oświaty są bardzo ograniczone. Za całkowicie zasadny należy uznać pogląd, że „jednostka samorządu terytorialnego nie jest upoważniona do szczegółowego ingerowania w sposób wydatkowania dotacji”, tak więc niedopuszczalne jest żądanie udzielenia „informacji o sposobie wydatkowania dotacji oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie merytorycznego i finansowego wydatkowania przekazanej dotacji”

Zaakceptowanie powyższego stanowiska musi prowadzić do uznania za niezgodne z przepisami prawa zobowiązanie beneficjenta dotacji do udzielenia jakichkolwiek informacji poza liczbą słuchaczy.
A zatem, słuszne jest stanowisko wyrażone
w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 20 lutego 2002 r., iż
„rozliczenie dotacji, którego tryb ustala, na
podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie
ooewiaty, organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, może dotyczyć wyłącznie faktycznej liczby uczniów lub wychowanków. Bez
umocowania prawnego jest natomiast żądanie
od szkoły i placówki niepublicznej przedstawienia
wykorzystania dotacji, z podaniem rodzajów
poniesionych z nich wydatków”

Podsumowując, obowiązujaca regulację prawna w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych należy uznaźć za w³łaściwą. Obowiazujące przepisy prawa przy zachowaniu funkcji gwarancyjnych umożliwiaja dostosowanie technicznych zasad przekazywania dotacji do realiów lokalnych, spełniając tym samym zasadę decentralizacji i samostanowienia jednostek
samorz¹du terytorialnego. Stwierdzane
w praktyce uchybienia wynikają zasadniczo
z błędnej wykładni obowiązujacych przepisów
ustawy o systemie oświaty.