środa, 21 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: audytor a tajemnica skarbowa

Home Forum Sektory Samorządy audytor a tajemnica skarbowa Odpowiedz na: audytor a tajemnica skarbowa

#14989
terka
Uczestnik

Ustawa – ordynacja podatkowa stanowi:
Art. 294. § 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są:
1) pracownicy urzędów skarbowych oraz izb skarbowych;
1a) funkcjonariusze celni i pracownicy urzędów celnych oraz izb celnych;
2) wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz pracownicy samorządowych służb finansowych;
3) członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biur tych kolegiów;
4) minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy Ministerstwa Finansów (224);
5) (225) osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych organach podatkowych,
6) przedstawiciele obcej władzy obecni w toku czynności kontrolnych, w związku z prowadzeniem równoczesnych kontroli.
§ 2. Osoby wymienione w § 1 są obowiązane do złożenia na piśmie przyrzeczenia następującej treści:
„Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej.”.
§ 3. Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia, zakończeniu stażu lub praktyki.
§ 4. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis prawa.

Jeżeli wójt jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy służbowej, służby finnasowe po złożeniu pisemnego oświadczenia, to ja nie widze przeszkód, by wójt, zlecając kontrolę czy zgadzając się na audyt podatkowy, przyjął od kontrolera czy pracownika takie oświadczenie. Wrzucić to do akt osobowych i tyle. Nie
wpadajmy w paranoję – jeśli wójt chce mieć wiedze jak jego służby finansowe realizują zadania w zakresie poboru podatków, jesli nie mólby tam posłać kontrolera czy audytora w celu sprawdzenia?