czwartek, 15 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: zmiana w ustawie

Home Forum Sektory Samorządy zmiana w ustawie Odpowiedz na: zmiana w ustawie

#15016
monka
Uczestnik

P. Chojna-Duch to kiedyś rozsyłała niektórym audytorom:
„Obowiązkowe prowadzenie audytu wewnętrznego w określonych jednostkach sektora finansów publicznych. Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego będzie miał miejsce w dwóch przypadkach:
• I grupa – audyt wewnętrzny prowadzony przez audytorów wewnętrznych zatrudnionych w największych jednostkach sektora finansów publicznych tj. ministerstwach, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach wojewódzkich oraz w jednostkach, które w ciągu roku kalendarzowego gromadzą środki publiczne w wysokości przynajmniej 100 mln zł oraz w których zatrudnienie przekracza 200 pracowników,
• II grupa – audyt wewnętrzny w mniejszych jednostkach sektora finansów publicznych (jednostki, które w ciągu roku kalendarzowego gromadzą środki publiczne w wysokości przynajmniej 40 mln zł) prowadzony albo przez audytorów wewnętrznych zatrudnionych w tych jednostkach albo przez audytorów zewnętrznych w ramach umowy zlecenia; wybór sposobu wypełnienia obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego należy do kierownika jednostki.
Ogólna liczba jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego nie zmieni się w porównaniu ze stanem obowiązującym.

Komitety Audytu
Do rozważenia: utworzenie Komitetów Audytu, nadzorujących prace audytu wewnętrznego w poszczególnych resortach, w celu zmiany profilu i priorytetów zadań realizowanych przez audytorów wewnętrznych: prace audytu wewnętrznego powinny w większym stopniu niż dotychczas dotyczyć najważniejszych celów i zadań wyznaczonych do realizacji przez dany resort.
Obowiązkowe utworzenie Komitetów Audytu w ministerstwach, a w przypadku pozostałych jednostek wprowadzenie takiej możliwości:
• skład Komitetów: członkowie wskazywani spośród kierownictwa jednostek oraz członkowie niezależni,
• zadania Komitetów:
i. analiza zbiorczych informacji o istotnych kwestiach lub ryzykach w skali całego
resortu,
ii. wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu oraz akceptacja planów audytu w jednostkach resortu,
iii. zlecanie audytu wewnętrznego w jednostkach resortu.

Podległość audytora
W przypadku utworzenia Komitetu Audytu kierownik komórki audytu wewnętrznego podlega Komitetowi Audytu. W pozostałych jednostkach utrzymane byłyby obowiązujące obecnie podporządkowanie audytora wewnętrznego kierownikowi jednostki.

Certyfikacja audytorów
Wprowadzenie programu certyfikacji dla audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych:
• egzamin państwowy,
• wpis na listę audytorów pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
• skreślenie z listy audytorów w przypadku zawieszenia wykonywania zawodu audytora przez okres przekraczający 5 kolejnych lat.

Tryb prowadzenia audytu
Odejście od szczegółowego regulowania trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego w ustawie; przepisy dotyczące szczegółowego trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego powinny być określone w przepisach wykonawczych.

Przeglądy partnerskie
Zobowiązanie audytorów do prowadzenia przeglądów partnerskich działalności audytu wewnętrznego jako jeden z elementów zapewnienia odpowiedniej jakości audytu wewnętrznego.

Audyt w jednostkach podległych
Zrezygnowanie z prowadzenia audytu w jednostkach nadzorowanych i podległych przez audytorów wewnętrznych zatrudnionych w jednostkach nadzorujących i nadrzędnych.

Funkcja koordynacyjna Ministra Finansów
Aktywna rola koordynacyjna, nakierowana na ścisłą współpracę z audytorami wewnętrznymi jak również na usprawnienie przepływu informacji od audytorów wewnętrznych do Ministra Finansów. Wzmocnienie obecnej roli koordynacyjnej Ministra Finansów m.in. poprzez:
• ścisłą współpracę z Komitetami Audytu,
• określanie wytycznych w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
• prowadzenie spraw związanych z programem certyfikowania audytorów wewnętrznych,
• zbieranie oraz analizę informacji o wynikach zadań audytowych.

EFEKTY WPROWADZENIA PROPONOWANYCH ZMIAN
Pozytywne efekty
• w jednostkach gdzie zostaną utworzone Komitety Audytu prawdopodobne nakierowanie działalności audytorów wewnętrznych na kluczowe ryzyka i zagrożenia dla jednostek,
• silniejsza koordynacja audytu wewnętrznego oraz sprawniejszy przepływ informacji w resortach poprzez utworzenie Komitetów Audytu,
• możliwość kształtowania roli i sposobu funkcjonowania audytu wewnętrznego w resortach przez ich kierownictwo,
• bardziej elastyczne możliwości zapewnienia w jednostce audytu wewnętrznego poprzez ograniczenie obowiązku utworzenia komórki audytu wewnętrznego tylko do największych jednostek sektora finansów publicznych, w pozostałych jednostkach pozostawienie wyboru odnośnie sposobu zapewnienia prowadzenia audytu wewnętrznego do kierownika jednostki (przez audytorów spoza jednostki),
• wprowadzenie egzaminów państwowych powinno spowodować istotny dla systemu napływ audytorów wewnętrznych i ograniczyć obecny problem z obsadą kadrową w komórkach audytu wewnętrznego oraz powinno wprowadzić zdrową konkurencję na rynku pracy dla audytorów a w efekcie podniosłoby jakość świadczonych przez nich usług,
• wprowadzenie listy audytorów wewnętrznych powinno sprzyjać dalszej profesjonalizacji zawodu audytora wewnętrznego,

Negatywne efekty
• opór audytorów wewnętrznych z jednostek, w których kierownicy będą mogli zdecydować się na zapewnienie audytu wewnętrznego przez audytorów spoza jednostki,
• prawdopodobny opór kierownictwa jednostek związany z dodatkowymi zadaniami wynikającymi z członkostwa w Komitetach Audytu.”
Trochę to długie, ciągle coś zmieniają i ciekawe co z tego wyjdzie. ❓