wtorek, 19 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Zapytanie do MF w sprawie procesu certyf. audytorów wewn.

Home Forum Egzaminy egzaminy Zapytanie do MF w sprawie procesu certyf. audytorów wewn. Odpowiedz na: Zapytanie do MF w sprawie procesu certyf. audytorów wewn.

#15450
terka
Uczestnik

Przeczytałam jeszcze raz, i olejny, i jeszcze kilka razy. I za każdym razem coraz bardziej jestem wkurzona.
Oni audyt po prostu olewają.
Wkleję, bo trudno znależć.

O d p o w i e d ź
sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
– z upoważnienia ministra –
na zapytanie posła Krzysztofa Jurgiela
w sprawie procesu certyfikowania
audytorów wewnętrznych (2029)
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na
pismo z dnia 2 lipca 2008 r., nr SPS-024-2029/08,
w sprawie zapytania pana Krzysztofa Jurgiela, posła
na Sejm RP, dotyczącego procesu certyfikowania
audytorów wewnętrznych, uprzejmie wyjaśniam, co
następuje.
1. Z dniem 29 grudnia 2006 r., tj. z dniem wejściem
w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 249, poz. 1832) rozszerzony został katalog kwalifikacji
uprawniających do wykonywania zawodu audytora
wewnętrznego. Zamysłem ustawodawcy było
umożliwienie wykonywania zawodu audytora w jednostkach
sektora finansów publicznych szerszej grupie
osób posiadających zarówno odpowiednie wykształcenie,
jak i doświadczenie zawodowe, gwarantujące
należytą jakość audytu wewnętrznego.
Poszerzenie katalogu kwalifikacji uprawniających
do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego
o kontrolerów skarbowych, kontrolerów Najwyższej
Izby Kontroli, biegłych rewidentów, jak i osób
posiadających międzynarodowe certyfikaty, o których
mowa w art. 58 pkt 5 lit. a ustawy o finansach publicznych, zwiększyło jednocześnie ilość podmiotów
sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających
się o wydanie poszczególnych certyfikatów. I tak:
1) egzamin na biegłego rewidenta organizowany
jest przez komisję egzaminacyjną powołaną przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów w porozumieniu
z ministrem finansów;
2) egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora
kontroli skarbowej przeprowadzany jest
przez komisję egzaminacyjną powołaną przez generalnego
inspektora kontroli skarbowej;
3) egzamin kontrolerski Najwyższej Izby Kontroli
przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną
powołaną przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli;
4) egzaminy Certified Internal Auditor (CIA),
Certified Government Auditing Professional
(CGAP), Certification in Control Self-Assessment
(CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA)
organizowane są przez Stowarzyszenie Audytorów
Wewnętrznych IIA Polska, będące oddziałem The
Institute of Internal Auditors (IIA);
5) egzamin Certified Fraud Examiner (CFE)
przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Biegłych
do Spraw Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych
ACFE Oddział Krajowy;
6) egzamin Certified Information Systems Auditor
(CISA) przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie
do Spraw Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych
ISACA;
7) egzamin Chartered Financial Analyst (CFA)
przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie CFA Society
of Poland;
8) egzaminy Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA) przeprowadzane są przez stowarzyszenie
Association of Chartered Certified Accountants.
Jak wynika z powyższego, Stowarzyszenie Audytorów
Wewnętrznych IIA Polska jest tylko jednym
z podmiotów biorących udział w nadawaniu kwalifikacji
zawodowych uprawniających także do prowadzenia
audytu wewnętrznego w polskim sektorze
publicznym. W mojej opinii trudno w takim przypadku
mówić o zawłaszczaniu procesu certyfikacji
przez jeden podmiot.
Należy też dodać, iż osoby, które w latach 2003–
–2006 złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin na
audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną
powołaną przez ministra finansów, na mocy art. 23
ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 1832), mogą być nadal zatrudniane
na stanowisku audytora wewnętrznego.
Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace
nad projektem ustawy o finansach publicznych, w toku
których przedmiotem analiz jest również kwestia
zwiększenia dostępu do zawodu audytora wewnętrznego
w jednostkach sektora finansów publicznych.
Przedstawiając powyższe, chciałbym także dodać,
iż zaświadczeniem o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed
komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra finansów
legitymuje się 2181 osób. Jak wynika z zebranych
przez Ministerstwo Finansów informacji,
na dzień 31 grudnia 2007 r. audytor wewnętrzny powinien
być zatrudniony w 1269 jednostkach, w pozostałych
1300 audyt wewnętrzny prowadzą audytorzy
z jednostek nadzorujących lub nadrzędnych. Na
koniec 2007 r. liczba etatów w komórkach audytu
wewnętrznego jednostek podsektora rządowego, na
których zatrudnieni byli pracownicy, wynosiła 860,
w jednostkach samorządu terytorialnego były to
424 etaty.
1) Ministerstwo Finansów, realizując resortowy
plan szkoleń, ma wpływ na kształcenie i doskonalenie
zawodowe audytorów wewnętrznych organów i jednostek
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych
przez ministra finansów. Planem tym objęci są również
inspektorzy kontroli skarbowej, posiadający
uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.
Inną grupą zawodową, na szkolenie której
może wpływać minister finansów w ramach sprawowanego
na podstawie ustawy z dnia 13 października
1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie
(Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z późn. zm.) nadzoru
nad Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, są biegli rewidenci.
Pozostałe przypadki kształcenia i egzaminowania
kandydatów audytorów wewnętrznych pozostają
poza kompetencjami ministra finansów.
Ministerstwo Finansów zorganizowało w 2007 r.
szereg szkoleń dla audytorów wewnętrznych w ramach
realizacji projektu Transition Facility „Zarządzanie
ryzykiem i wzmocnienie efektywności służb
audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów
publicznych”. Tematyka szkoleń obejmowała
kwestie związane m.in. z zarządzaniem komórką
audytu wewnętrznego, audytem systemów informatycznych
i audytem funduszy unijnych. Łącznie
udział w szkoleniach wzięło ponad 2000 uczestników,
w tym wielu audytorów wewnętrznych uczestniczyło
w kilku szkoleniach. Ponadto Ministerstwo
Finansów udostępnia audytorom wewnętrznym z jednostek
sektora finansów publicznych bezpłatne interaktywne
szkolenia w postaci elektronicznej, a na
stronie internetowej zamieszcza materiały mające
na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych audytorów
wewnętrznych.
Należy jednak zaznaczyć, że system audytu wewnętrznego
w administracji publicznej jest zdecentralizowany,
audytorzy wewnętrzni są zatrudnieni
w poszczególnych jednostkach i pracują na rzecz
tych jednostek. Ciężar kształcenia audytorów wewnętrznych
powinien być więc ponoszony przez jednostki
zatrudniające audytorów wewnętrznych.
Z wyrazami szacunku
Sekretarz stanu
Elżbieta Suchocka-Roguska
Warszawa, dnia 7 lipca 2008 r.

Źródło: sejm.gov.pl