sobota, 23 stycznia, 2021

Odpowiedz na: projekt ustawy o f.p.

Home Forum Sektory Samorządy projekt ustawy o f.p. Odpowiedz na: projekt ustawy o f.p.

#15676
audytor-jw
Uczestnik

i jeszcze dodam tyle z uzasadnienia do projektu:
Nastąpiła zmiana w zakresie ochrony stosunku pracy audytorów wewnętrznych.
Proponuje się, aby audytorzy wewnętrzni byli objęci taką samą ochroną stabilności
stosunku pracy, jaką przewidują przepisy prawa pracy dla pozostałych pracowników
jednostek. Projektodawca uznaje, iŜ funkcjonowanie przepisów „narzucających”
współpracę audytora z kierownikiem (a takie ma miejsce w przypadku ew.
niewyraŜenia przez Ministra Finansów zgody na rozwiązanie stosunku pracy) w
efekcie i tak nie spowoduje rzeczywistej kooperacji tych dwóch podmiotów. Ponadto,
jak pokazuje doświadczenie kilkuletniego funkcjonowania przepisów dotyczących
ochrony audytorów, Minister Finansów najczęściej bywa angaŜowany w konflikt
między dwoma podmiotami, w wielu przypadkach noszący znamiona konfliktu
personalnego, a nie będącego wynikiem ustaleń poczynionych w trakcie audytu
wewnętrznego. Zatem sprawy tego rodzaju powinny pozostawać w zakresie
rozpoznania i decyzji sądowej, a nie organu administracji. Jednocześnie, uznając
szczególną rolę i znaczenie stabilności stosunku pracy kierowników komórek audytu
w ministerstwach, zaproponowano utrzymanie ochrony w tym zakresie i jednocześnie
przekazanie decyzji w tych przypadkach do właściwych komitetów audytu.
…???