wtorek, 18 maja, 2021

Odpowiedz na: projekt ustawy

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW projekt ustawy Odpowiedz na: projekt ustawy

#15829
terka
Uczestnik

Jak tę praktykę zrobi? A w „firmach audytorskich”, które będą zatrudniały takie osoby.
Przeczytajcie art. Art. 262.
1. Usługodawcą, o którym mowa w art. 258 pkt 2, moŜe być:
1) osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 269;
2) osoba prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny
rachunek, spełniająca warunki określone w art. 269;
3) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka
komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia
audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art.
269.

A art. 269 mówi, że: audytorem moze być osoba, która:
c) posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje
się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu
wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu
wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do
nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub
prawnych.

Zatrudnią więc jednego audytora (tegfo, co to pod jego nadzorem…) i kupę przyszłych audytorów, którzy w ten sposób nabędą praktykę.

2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. c,
uwaŜa się:
1) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem audytu
wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego, w wymiarze czasu
pracy nie mniejszym niŜ ½ etatu;