czwartek, 15 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: nowa wersja ustawy o f.publ.

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW nowa wersja ustawy o f.publ. Odpowiedz na: nowa wersja ustawy o f.publ.

#16075
kikcloud
Uczestnik

…”Jednocześnie w ocenie projektodawcy specyfika audytu wewnętrznego jest na tyle
odmienna, iŜ nie powinien istnieć automatyzm w przyznawaniu uprawnień
kontrolerom NIK, inspektorom kontroli skarbowej czy biegłym rewidentom.
Wprowadzono przepis przejściowy, który daje tym osobom dwa lata na zdobycie
jednego z certyfikatów wymienionych w ustawie albo odbycie dwuletniej praktyki w
przeprowadzaniu audytu uzupełnionej o przygotowanie teoretyczne na studiach
podyplomowych. Oznacza to, Ŝe w praktyce osoby, które są zatrudnione na
stanowisku audytora wewnętrznego a dysponują omawianymi uprawnieniami, po
dwóch latach, jeŜeli uzupełnią swoje kwalifikacje o dyplom studiów podyplomowych,
uzyskają pełen dostęp do zawodu audytora”
Kiedyś byli „docenci marcowi” teraz będziemy mieli „audytorów paździenikowych”. Wychodzi na to, że nic się od 1968 r. nie zmieniło 💡