środa, 1 grudnia, 2021

Odpowiedz na: komentarz do art. 4 ustawy PZP

Home Forum Sektory Wojskowe Jednostki Budżetowe komentarz do art. 4 ustawy PZP Odpowiedz na: komentarz do art. 4 ustawy PZP

#16176
terka
Uczestnik

Czy masz na myśli to:
6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług;

Tu masz:

Czarnik Zbigniew
glosa
ST.2006.5.74
Glosa do wyroku NSA z dnia 11 sierpnia 2005 r., II GSK 105/05. Teza nr 4
51972/4

Wprawdzie przepis [art. 4 pkt 6 Prawa zamówień publicznych] jest nieporadnym odzwierciedleniem wyrażonej w prawie unijnym zasady wyłączającej procedury zamówień do zlecania wykonania usług jednostkom administracji publicznej lub podmiotom publicznym, jednak daje podstawę do przyjęcia, że każda spółka jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli została utworzona do wykonywania zadań tej jednostki, jest podmiotem, któremu z ustawy przysługuje prawo wyłączności. Wyłączność taka realizuje się poprzez uprawnienie jednostki samorządowej do powołania struktury przejmującej realizację ustawowych zadań gminy, powiatu lub województwa samorządowego. Konsekwencją tego jest stwierdzenie, że zamówienia publiczne udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz swojej osoby prawnej realizującej zadania użyteczności publicznej nie podlegają ustawie.

Tyle na szybko znalazłam. Ale może sprecyzuj, co Cię gnębi? 😉