czwartek, 17 czerwca, 2021

Odpowiedz na: regulowanie nalezności

Home Forum Sektory Samorządy regulowanie nalezności Odpowiedz na: regulowanie nalezności

#16217
alkman
Uczestnik

Opłata za zajęcie pasa drogowego ma obligatoryjny charakter i naliczana jest w drodze decyzji administracyjnej, zatem jest jakąś daniną publiczną.

W myśl przepisów art. 2 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa przepisy ustawy stosuje się do podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe.
Zgodnie z § 2 Ordynacji Podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy, a wg § 3 organom, o których mowa w § 2, przysługują uprawnienia organów podatkowych.
Z powyższego wychodzi mi, że do opłaty za zajęcie pasa drogowego stosuje się przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Jeżeli zgodzisz się ze mną, że opłata za zajęcie pasa drogowego mieści się w kategorii podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, to może się też zgodzisz, że stosuje się do niej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 112, poz. 761).
W wymienianym rozporządzeniu znajdziesz różne interesujące definicje i zasady, w tym:
– zadaniem komórki rachunkowości jest m.in. prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków (§ 3 pkt 1);
– określenie przypis oznacza zobowiązanie podatkowe stanowiące obciążenie konta podatnika (§ 2 ust. 1 pkt 10);
– do udokumentowania przypisów lub odpisów służą decyzje (§ 4 ust. 2 pkt 2)

Definicja zobowiązania podatkowego znajduje się w art. 5 Ordynacji Podatkowej – zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Zaś definicję obowiązku podatkowego znajdziesz w art. 4 Ordynacji – obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

Jeszcze przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). W myśl art. 40 ust. 13 Termin uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, oraz kary, o której mowa w ust. 12, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Zgodnie z przepisami art. 223 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, natomiast w myśl art. 128 decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym, są ostateczne.

Podsumowując:
W opłacie za zajęcie pasa drogowego księgujemy przypis – czyli zobowiązanie podatkowe wynikające z obowiązku podatkowego(obciążamy konto podatnika), 28 dnia od dnia doręczenia decyzji.

Krytyka mile widziana, bo nie dam sobie obciąć nawet paznokcia za to, co napisałem.