piątek, 22 września, 2023

Odpowiedz na: egzamin MF 5.wrzesnia

Home Forum Egzaminy egzaminy egzamin MF 5.wrzesnia Odpowiedz na: egzamin MF 5.wrzesnia

#1713
makao9
Uczestnik

przesylam troche pytan egzaminacyjnych. niestety nie mam prawidlowych odpowiedzi , pomozcie znalezc prawidlowa odpowiedz.

141. Ustawa o finansach publicznych nie przewiduje:
(a) przeprowadzenia przez Ministra Finansów ocen stosowania przepisów ustawy w zakresie audytu wewnętrznego
(b) możliwoœci powołania rzeczoznawcy przez audytora wewnętrznego
(c) możliwoœci przeprowadzenia audytu poza planem
(d) możliwoœci rozwišzania stosunku pracy z audytorem wewnętrznym bez zgody GIAW

142. Ustawa o finansach publicznych podaje następujšcš definicję audytu wewnętrznego
(a) jest to zespół czynnoœci, których celem jest wykrycie i pocišgnięcie do odpowiedzialnoœci osoby, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych
(b) jest to kontrola sprawozdań finansowych i budżetowych sprawowana przez niezależnego i obiektywnego audytora wewnętrznego
(c) jest to ogół działań, poprzez które kierownik jednostki uzyskuje niezależnš i obiektywnš ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalnoœci, gospodarnoœci, celowoœci, rzetelnoœci, a także przejrzystoœci i jawnoœci
(d) jest to porównanie stanu faktycznego na kontach analitycznych z dowodami księgowymi

143. Utworzenie nowego ministerstwa wymaga :
(a) zmiany Konstytucji
(b) wydania ustawy
(c) wydania rozporzšdzenia Rady Ministrów
(d) wydania dekretu

144. Utworzenie, połšczenie, podział, zniesienie gminy następuje w drodze:
(a) ustawy
(b) rozporzšdzenia Rady Ministrów
(c) rozporzšdzenia Rady Ministrów po przeprowadzeniu konsultacji
(d) uchwały rady gminy

145. Uznanie administracyjne polega na:
(a) uprawnieniu administracji do kształtowania skutków lub stanu prawnego w ramach swobody pozostawionej przez przepisy materialne i w ramach obowišzujšcych reguł postępowania
(b) uprawnieniu administracji do kształtowania skutków lub stanu prawnego w zależnoœci od potrzeb uznanych przez administrację ale przy zastosowaniu pewnych reguł postępowania
(c) uprawnieniu administracji do dokonywania rozstrzygnięć na podstawie swobodnej oceny dowodów
(d) każde z powyższych

146. Veto prezydenta wobec ustawy oznacza:
(a) unieważnienie obowišzujšcej ustawy
(b) brak zgody na podpisanie ustawy uchwalonej przez Sejm i zaaprobowanej przez Senat
(c) zawieszenie obowišzywania ustawy na czas oznaczony
(d) żadne z powyższych

147. W aktach stałych umieœcimy
(a) imienne upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego
(b) sprawozdanie wstępne
(c) protokół z narady otwierajšcej
(d) dokumenty zawierajšce opis procedur kontroli finansowej

148. W bilansie wykazuje się
(a) aktywa, aktywa netto i zobowišzania
(b) aktywa i fundusze
(c) aktywa i zobowišzania
(d) nic z powyższych

149. W budżecie państwa tworzy się rezerwę ogólnš nie wyższš niż:
(a) 2% dochodów budżetu
(b) 0,2% wydatków budżetu
(c) 1% nadwyżki budżetowej
(d) 2% dochodu narodowego

150. W formach „brutto” gospodarki budżetowej finansowana jest działalnoœć :
(a) zakładu budżetowego
(b) jednostki budżetowej
(c) funduszu celowego
(d) œrodka specjalnego

151. W jednostce sektora finansów publicznych osobš odpowiedzialnš za rachunkowoœć jest:
(a) główny księgowy
(b) kierownik jednostki
(c) osoba prawna, z którš kierownik jednostki zawarł stosownš umowę na piœmie
(d) każda z tych osób

152. W przypadku zagrożenia realizacji ustawy budżetowej decyzję o blokowaniu planowanych wydatków budżetu państwa podejmuje:
(a) Rada Ministrów
(b) Minister Finansów
(c) Rada Ministrów
(d) Sejm na wniosek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych

153. W rachunkowoœci budżetowej istotne jest prowadzenie ewidencji kosztów według szczegółowego układu :
(a) rodzajowego
(b) kalkulacyjnego
(c) kalkulacji œrodków trwałych
(d) wszystkie te ewidencje

154. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, które ma prawo zarzšdzić:
(a) Sejm lub Prezydent RP za zgodš Senatu
(b) Sejm lub Senat
(c) Sejm, Senat lub Prezydent RP
(d) Sejm na wniosek grupy co najmniej 500 tysięcy obywateli polskich posiadajšcych prawo wyborcze do Sejmu

155. W sprawozdaniu z przeprowadzonego audytu nie powinno się znaleŸć:
(a) oznaczenie zadania audytowego
(b) szczegółowy opis wszystkich działań jednostki
(c) cel i zakres zadania audytowego
(d) streszczenie dla kierownictwa

156. W trakcie realizacji zadania audytowego
(a) audytor wewnętrzny może odbywać narady z pracownikami komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny
(b) audytor wewnętrzny może odbywać narady z pracownikami komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny i kierownikiem jednostki
(c) audytor wewnętrzny może odbywać narady z kierownikiem komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny
(d) audytor wewnętrzny może odbywać narady z pracownikami i kierownikiem komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny

157. W ustawie o finansach publicznych wymieniana jest zasada:
(a) szczegółowoœci budżetu
(b) jawnoœci budżetu
(c) jednoœci materialnej budżetu
(d) zupełnoœci budżetu

158. Właœciwoœć rzeczowš organu administracji publicznej ustala się
(a) Według przepisów o zakresie jego działania
(b) według przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(c) w szczególnym postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów kompetencyjnych
(d) w postępowaniu przed Naczelnym Sšdem Administracyjnym

159. Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rzšdowej w województwie:
(a) doradza kierownikom zespolonych służb, inspekcji lub straży wojewódzkich
(b) kontroluje kierowników zespolonych służb, inspekcji lub straży wojewódzkich
(c) nadzoruje kierowników zespolonych służb, inspekcji lub straży wojewódzkich
(d) kieruje zespolonš administracjš rzšdowš i koordynuje jej działalnoœć

160. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie
(a) wstępny przeglšd ma na celu zapoznanie audytora z badanym okresem
(b) w trakcie wstępnego przeglšdu audytor dokonuje szczegółowego testowania badanego obszaru
(c) wstępny przeglšd ma na celu zidentyfikowanie istniejšcych mechanizmów kontroli
(d) wstępny przeglšd pozwala na uzyskanie informacji ułatwiajšcych przeprowadzenie zadania audytowego

161. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie
(a) w trakcie przeprowadzenia zadania audytowego wszystkie zmiany programu zadania audytowego sš niedopuszczalne
(b) jednš z technik używanych przez audytorów jest rozpoznawcze badanie próbek
(c) podczas analizy obszarów ryzyka w trakcie rocznego planowania audytor może brać pod uwagę wyniki wczeœniej prowadzonych audytów
(d) wszystkie odpowiedzi sš prawdziwe

162. Wskaż przesłankę stwierdzenia nieważnoœci decyzji :
(a) decyzja została skierowana do osoby nie będšcš stronš w sprawie
(b) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu
(c) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa
(d) wszystkie z powyższych

163. Wskaż przesłankę wznowienia postępowania:
(a) decyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej innš decyzjš ostatecznš
(b) wydana została z naruszeniem przepisów o właœciwoœci
(c) decyzja została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu
(d) wszystkie powyższe

164. Wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartoœć przekracza kwotę 30 000 EURO dokonuje:
(a) komisja przetargowa
(b) przewodniczšcy komisji przetargowej
(c) kierownik jednostki
(d) zespół ekspertów

165. Wydatki budżetu dzielš się na:
(a) bieżšce i inwestycje
(b) bieżšce, obsługę długu i majštkowe
(c) bieżšce, spłatę długu publicznego i majštkowe
(d) bieżšce, spłatę długu i udziały w spółkach publicznych

166. Wydatki budżetu państwa sš przeznaczone na:
(a) opłaty od poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa
(b) wpłaty zysku do NBP
(c) dotacje na zadania okreœlone ustawami
(d) dotacje przedmiotowe do systemu bankowego

167. Wydatki publiczne powinny być dokonywane
(a) w sposób celowy i oszczędny, umożliwiajšcy terminowš realizację zadań, w wysokoœci i terminach wynikajšcych z wczeœniej zacišgniętych zobowišzań
(b) zgodnie z zasadami uczciwoœci i rzetelnoœci
(c) po analizie nakładów i efektów
(d) w pierwszej połowie roku obrachunkowego

168. Wydatki publiczne sš to:
(a) dotacje celowe z budżetu na inwestycje przedsiębiorstw
(b) wydatki inwestycyjne przedsiębiorstwa państwowego
(c) wydatki inwestycyjne NBP
(d) wydatki inwestycyjne spółki komunalnej

169. Wykaż, które z poniższych jest właœciwe:
(a) ryzyko audytu = ryzyko kontroli x ryzyko detekcji
(b) ryzyko audytu = ryzyko kontroli + ryzyko właœciwe
(c) ryzyko detekcji = ryzyko kontroli / ryzyko właœciwe
(d) ryzyko audytu = ryzyko kontroli – ryzyko detekcji

170. Wykonaniem budżetu Państwa kieruje :
(a) Rada Ministrów
(b) Minister Finansów
(c) Minister
(d) Prezydent

171. Wymiar sprawiedliwoœci w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest sprawowany przez :
(a) Sšd Najwyższy
(b) Trybunał Konstytucyjny
(c) Sšdy wojskowe
(d) Sšdy administracyjne

172. Wyniki audytu przedstawia się w
(a) Biuletynie Służby Cywilnej
(b) notatce służbowej
(c) sprawozdaniu z przeprowadzonego audytu wewnętrznego
(d) piœmie do NIK

173. Wyższe stanowiska w służbie cywilnej to m.in.:
(a) Sekretarz Rady Ministrów, dyrektor generalny urzędu, dyrektor departamentu [komórki równorzędnej] i jego zastępcy
(b) Sekretarz Kancelarii Prezydenta RP, dyrektor generalnego urzędu, dyrektor departamentu [komórki równorzędnej] i jego zastępcy
(c) Sekretarz Kancelarii Sejmu, dyrektor generalny urzędu, dyrektor departamentu [komórki równorzędnej] i jego zastępcy
(d) Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego, dyrektor generalny urzędu, dyrektor departamentu [komórki równorzędnej] i jego zastępcy

174. Zadaniem audytu wewnętrznego jest:
(a) dostarczenie kierownictwu zapewnienia odnoœnie poprawnoœci działania funkcjonujšcych kontroli wewnętrznych
(b) zagwarantowanie poprawnoœci zestawień finansowych
(c) zagwarantowanie wykrycia popełnianych przez pracowników oszustw
(d) zagwarantowanie funkcjonowania jednostki zgodnie z wymaganiami prawnymi

175. Zakład budżetowy jest to jednostka sektora finansów publicznych która :
(a) wykonuje odpłatnie zadania publiczne i pokrywa koszty osišgniętymi przychodami
(b) jest finansowana z budżetu na wydatki budżetowe
(c) na pokrycie kosztów swojej działalnoœci otrzymuje z budżetu dotację celowš
(d) finansuje inwestycje z osišgniętego zysku

176. Zamieszczenie w budżecie państwa dochodów z okreœlonych Ÿródeł lub wydatków na okreœlone cele:
(a) stanowi podstawę roszczeń bšdŸ zobowišzań państwa wobec osób trzecich oraz roszczeń tych osób wobec państwa
(b) w żadnym przypadku nie stanowi podstawy roszczeń bšdŸ zobowišzań państwa wobec osób trzecich ani roszczeń tych osób wobec państwa
(c) generalnie nie stanowi podstawy roszczeń dla tych podmiotów wobec państwa, poza jednym wyjštkiem subwencjami dla jednostek samorzšdu terytorialnego
(d) generalnie nie stanowi podstawy roszczeń dla tych podmiotów wobec państwa, poza jednym wyjštkiem – subwencjš ogólnš dla gmin

177. Zasada legalizmu, w jej zasadniczym znaczeniu, wyraża się w tym, że:
(a) każdy obywatel ma obowišzek wiernoœci Rzeczpospolitej Polskiej
(b) organy władzy publicznej działać majš na podstawie i w granicach prawa
(c) Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej
(d) Rzeczypospolita Polska przestrzega wišżšcego jš prawa międzynarodowego

178. Zasada memoriału oznacza iż:
(a) do przychodów jednostki zalicza się przychody i koszty ich uzyskania, które zostały opłacone w danym roku
(b) do przychodów jednostki zalicza się przychody i koszty ich uzyskania, które sš uwzględnione w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych
(c) w księgach rachunkowych należy ujšć wszystkie osišgnięte przychody i obcišżajšce jednostkę koszty zwišzane z tymi przychodami dotyczšce danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty
(d) żadne z powyższych

179. Zestawienie sald kont pomocniczych sporzšdza się :
(a) na koniec roku
(b) na koniec każdego okresu sprawozdawczego
(c) na dzień sporzšdzenia sprawozdania budżetowego
(d) nie sporzšdza się

180. Zgodnie z KPA załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastšpić:
(a) nie póŸniej niż w cišgu dwóch miesięcy od dnia otrzymania odwołania
(b) w rozsšdnym terminie
(c) niezwłocznie
(d) w cišgu miesišca od otrzymania odwołania

181. Zgodnie z ustawš o finansach publicznych audyt wewnętrzny prowadzi się w :
(a) urzędach celnych
(b) bankach
(c) spółkach akcyjnych, gdzie Skarb Państwa ma większoœciowe udziały
(d) spółkach akcyjnych, gdzie Skarb Państwa ma jakiekolwiek udziały

182. Zgromadzenie Narodowe tworzš:
(a) na stałe połšczone Sejm i Senat
(b) Sejm i Senat pod przewodnictwem Marszałka Sejmu
(c) Sejm przy frekwencji 3 posłów
(d) żadne z powyższych

183. Złożenie przez Prezydenta RP urzędu może nastšpić :
(a) orzeczeniem Trybunału stanu
(b) orzeczeniem Zgromadzenia Narodowego
(c) orzeczeniem Sejmu ze względu na stan zdrowia
(d) żadne z powyższych

184. Zmiana granic województwa następuje w drodze:
(a) ustawy
(b) rozporzšdzenia Rady Ministrów
(c) zarzšdzenia Prezesa Rady Ministrów
(d) żadne z powyższych

185. Zmiany w składzie Rady Ministrów sš dokonywane przez :
(a) Prezydenta RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów
(b) Prezydenta RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów uzgodniony z Marszałkiem Sejmu
(c) Prezydenta RP na wniosek zainteresowanego członka Rady Ministrów
(d) Sejm na mocy uchwały podjętej bezwzględnš większoœciš głosów