czwartek, 13 maja, 2021

Odpowiedz na: VAT od aportu

Home Forum Sektory Samorządy VAT od aportu Odpowiedz na: VAT od aportu

#17664
zosia
Uczestnik

Od 1 grudnia 2008 r. aporty nie korzystają już ze zwolnienia z VAT
22.12.2008 09:27 poniedziałek

Poniższe wyjaśnienia dotyczą przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1320), zwanej dalej „ustawą o VAT”.

Do 30 listopada 2008 r. zwolnienie aportów z opodatkowania VAT uregulowane było przepisem w randze rozporządzenia, wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 82 ust. 3 ustawy o VAT.

W dniu 28 listopada 2008 r. zostało wydane nowe rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz. U. nr 212, poz. 1336), w którym wśród zwolnień wymienionych w § 13 nie odnajdujemy już wniesienia aportu. Zestawiając ten fakt z brzmieniem art. 6 ustawy o VAT należy stwierdzić, iż obecnie:

▪ wniesienie aportu, którego przedmiotem jest całe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wyłączona jest poza zakres działania ustawy o VAT,
▪ wniesienie aportu w innych przypadkach podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, co oznacza, iż opodatkowany jest każdy towar (usługa) wnoszony aportem z zastosowaniem właściwej stawki o VAT.

Ważne: W nowym rozporządzeniu w sprawie VAT nie powtórzono zapisu zwalniającego aporty z opodatkowania, co oznacza, iż w sytuacji gdy przedmiotem aportu nie jest całe przedsiębiorstwo, czynność ta podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Pozytywnym skutkiem tego faktu będzie ujednolicenie zasad dokonywania ewentualnych korekt podatku naliczonego. Skoro bowiem wniesienie aportu stanowi czynność opodatkowaną, to:

▪ zakup towarów handlowych i innych środków obrotowych przez wnoszącego aport uprawnia go do odliczenia VAT,
▪ późniejsze wniesienie aportem nie powoduje obowiązku dokonania korekty uprzednio odliczonego VAT,
▪ w przypadku wnoszenia towarów używanych na potrzeby prowadzonej działalności, w tym w szczególności środków trwałych, używanych na potrzeby działalności mieszanej, jeśli wniesienie aportem następuje w tzw. okresie korekty, o którym mowa w art. 91 ustawy o VAT, wnoszący ma prawo do skorygowania „in plus” podatku naliczonego.

Przykład

Spółka X w dniu 15 grudnia 2008 r. wniosła aportem do spółki Y samochód dostawczy, zakupiony w roku 2006 za kwotę 85.400 zł (w tym VAT 15.400 zł), związany z prowadzoną działalnością mieszaną, przy zakupie którego odliczono 80% VAT naliczonego, tj. kwotę 15.400 zł x 80% = 12.320 zł.

Aport podlega opodatkowaniu, a podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa pomniejszona o kwotę należnego podatku obliczonego według stawki 22%.

W odniesieniu do samochodu dostawczego, spółka X w rozliczeniu za grudzień 2008 r. dokona korekty podatku naliczonego. Ponieważ samochód używany był na potrzeby spółki przez dwa zakończone już lata, spółka ma prawo do skorygowania „in plus” 3/5 nieodliczonej części VAT, tj. kwoty:
(15.400 zł x 20%) x 3/5 = 1.848 zł.

Ważne: Nowe rozporządzenie w sprawie VAT w § 38 zawiera przepis przejściowy, w myśl którego w okresie do 31 marca 2009 r. w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego może być stosowane zwolnienie z VAT.

Skorzystanie ze zwolnienia będzie się wiązać z obowiązkiem dokonania stosownych korekt, przy czym obowiązek ten nie wynika już z interpretacji organów podatkowych, lecz ze znowelizowanego art. 91 ustawy o VAT.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych Nr 36 z dnia 2008-12-20