poniedziałek, 28 listopada, 2022

Odpowiedz na: pracownicy w instytucjach kultury

Home Forum Sektory Samorządy pracownicy w instytucjach kultury Odpowiedz na: pracownicy w instytucjach kultury

#17852
terka
Uczestnik

Ustawodawca w art. 24j. ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym postanowił, że:
radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta, którego małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo w okresie pełnienia funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni na terenie danej gminy w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęli świadczyć pracę lub wykonywać czynności zarobkowe na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, jest obowiązany do pisemnego poinformowania o tym fakcie osobę, której składa oświadczenie majątkowe. Obowiązek złożenia informacji dotyczy również przypadku zmiany stanowiska przez małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w zdaniu pierwszym.
Zgodnie natomiast z normą określoną w ust. 6 tego artykułu, informacja ta podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w art. 24i. (to jest w Biuletynie Informacji Publicznej), z tym że ujawnieniu nie podlegają informacje dotyczące adresów zamieszkania osób je składających oraz osób, których one dotyczą.

Diabli wiedzą, po co to zapisano 👿 , nie ma żadnej sankcji za niezłożenie takiej informacji (była, ale ze względu na uchylenie przepisów dotyczących terminu, już nie ma zastosowania).
Ale jak chce Ci się coś z tym zrobić (z tym zatrudnieniem małżonka), to powołaj się na to.
Niezamieszczenie w BIP takiej informacji jest naruszeniem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).
Może, jeśli wskażesz na przepis art. 24j. ustawy i kierownik jednostki złoży taką informację, to zwierzchnik (wójt, burmistrz, prezydent) coś z tym zrobi?
😈 😉