środa, 30 listopada, 2022

Odpowiedz na: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej ( autoryzacja, rozdział obowiązków).

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Przestrzeganie procedur kontroli finansowej ( autoryzacja, rozdział obowiązków). Odpowiedz na: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej ( autoryzacja, rozdział obowiązków).

#17963
kikcloud
Uczestnik

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych wydano komunikat nr 13 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz.Urz.MF Nr 7, poz. 58) w oparciu o art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).
Zgodnie z art. 47 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy kierownik jednostki ustala w formie pisemnej procedury dotyczące badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych, biorąc pod uwagę standardy, ogłoszone na podstawie art. 63 oraz zapewnia ich przestrzeganie.
Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy, kontrola finansowa obejmuje:
1) przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych
i dokonywania wydatków,
2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów, o których mowa w pkt 2.
Takie ujęcie kontroli finansowej nawiązuje do współczesnych koncepcji kontroli wewnętrznej, prezentowanych w wymienionych wyżej powszechnie uznawanych standardach. W celu prawidłowego ukazania relacji pomiędzy kontrolą finansową zdefiniowaną w przepisach ustawy, a kontrolą wewnętrzną określoną w tych dokumentach, poniżej przytoczono definicję kontroli wewnętrznej według „Wytycznych
w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym” INTOSAI :
Kontrola wewnętrzna jest integralnym procesem, na który ma wpływ zarząd jednostki oraz jej personel. Jest ona zaprojektowana tak, aby odnosić się do ryzyk i dawać rozsądne zapewnienie, że działania jednostki skierowane na wypełnianie jej misji pomagają jej również w osiągnięciu następujących ogólnych celów:
– prowadzenie uporządkowanej, etycznej, gospodarnej, skutecznej i wydajnej działalności,
– wypełnianie obowiązków związanych z odpowiedzialnością,
– zgodność z prawem i przepisami,
– ochrona zasobów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem.
Kontrola wewnętrzna jest procesem dynamicznym i integralnym, który musi być ciągle dostosowywany do zmian w organizacji. Kierownictwo i personel wszystkich szczebli muszą mieć współudział w tym procesie odnoszenia się do ryzyk i dawania rozsądnego zapewnienia o osiąganiu misji jednostki i jej ogólnych celów Kontrolę finansową należy zatem określić jako część systemu kontroli wewnętrznej w danej jednostce dotyczącą procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Należy też zaznaczyć, że w praktyce wszystkie obszary funkcjonowania jednostki, są zawsze w pewnym stopniu powiązane co najmniej
z jednym z powyższych procesów. Pojęcie kontroli finansowej należy zatem utożsamić
z pojęciem kontroli wewnętrznej w ujęciu międzynarodowych standardów.
System kontroli finansowej powinien być wbudowany w strukturę jednostki. Skuteczność kontroli finansowej wymaga, aby zadania z nią związane dotyczyły bieżącej działalności jednostki, tj. stanowiły część codziennych zadań wykonywanych przez pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych.
System kontroli finansowej nie zamyka się wyłącznie w procedurach, instrukcjach czy zarządzeniach kierownictwa. Skuteczność kontroli finansowej zależy od sposobu, w jaki kierownictwo i pracownicy jednostki wykonują obowiązki z nią związane.
System kontroli finansowej, jako narzędzie wspomagające kierowanie jednostką, z uwagi na ograniczenia swojej skuteczności, nie może dać całkowitej pewności, że cele jednostki zostaną osiągnięte. Jednak pomimo tych ograniczeń, za pomocą skutecznego systemu kontroli finansowej można uzyskać rozsądny stopień pewności, że jednostka osiągnie swoje cele.
Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, zwane dalej „Standardami”, określają podstawowe wymagania odnoszące się do systemów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. Standardy stanowią zbiór wskazówek, które kierownicy jednostek powinni wykorzystać do tworzenia, oceny
i doskonalenia systemów kontroli finansowej w kierowanych przez siebie jednostkach. Celem Standardów jest promowanie wdrażania w jednostkach spójnego i jednolitego modelu kontroli finansowej zgodnego ze współczesnymi standardami i modelami kontroli wewnętrznej, z uwzględnieniem specyficznych zadań, które realizuje dana jednostka
i warunków w jakich funkcjonuje. Standardy przedstawiono w pięciu obszarach odpowiadających pięciu podstawowym elementom systemu kontroli wewnętrznej, tj.:
– środowisko wewnętrzne,
– zarządzanie ryzykiem,
– mechanizmy kontroli,
– informacja i komunikacja,
– monitorowanie i ocena.
Chciałeś więcej, to masz 😀