niedziela, 25 lipca, 2021

Odpowiedz na: jednostki nadzorowane

Home Forum Sektory Samorządy jednostki nadzorowane Odpowiedz na: jednostki nadzorowane

#18106
terka
Uczestnik

Nie jestem powiatowcem, więc mogesię mylic, ale
jeśli jednostki przez Ciebie wymienione mieszczą sie w definicji zawartej w art. 33 a ustawy powiatowej
to i owszem, moim zdaniem.
Tu artykuł:
Art. 33a. 1. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych – komend i inspektoratów.
2. Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży może tworzyć, przekształcać i likwidować wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez właściwego kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
3. (40) Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Policji, są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.1)).

Zwracam uwagę na treść ust. 3 cytowanego artykułu.

a teraz to, co mówi MF (co prawda odnosi się to do audytu, ale jeśli do audytu, to tym bardziej do kontroli z art. 187 uofp):
pytanie z zakładki – najczęściej zawane pytania:
W których samorządowych jednostkach organizacyjnych audyt wewnętrzny może prowadzić audytor wewnętrzny zatrudniony w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego?

Odpowiedź:
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=7&dzial=489&id=160176