czwartek, 29 lipca, 2021

Odpowiedz na: dodatki mieszkaniowe

Home Forum Sektory Samorządy dodatki mieszkaniowe Odpowiedz na: dodatki mieszkaniowe

#18143
zosia
Uczestnik

Jednym z obligatoryjnych elementów tytułu wykonawczego jest „odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela”.

Legalna definicja „pieczęci urzędowej” zawarta została w art. 16c ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jednolity: DzU z 2005 r. nr 235, poz. 2000). Z przepisu tego wynika, że cyt.: „Urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci”. Z ust. 2 art. 16c powołanej wyżej ustawy wynika, że cyt.: „Urzędową pieczęcią gminy, powiatu, samorządu województwa lub związku jednostek samorządu terytorialnego może być również pieczęć, o której mowa w ust. 1, zawierająca pośrodku, zamiast wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio herb gminy, powiatu lub województwa. Odcisk pieczęci z herbem nie może być umieszczany na dokumentach urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej”.

Kto ma prawo używać?
Podmiotami uprawnionymi do używania pieczęci urzędowej są – zgodnie z art. 2a powołanej wyżej ustawy – m.in.:
– gminy, związki międzygminne oraz ich organy,
– powiaty, związki powiatów oraz ich organy.
Kwestie związane ze szczegółami technicznymi pieczęci, wielkość pieczęci, sposób rozmieszczenia poszczególnych jej elementów uregulowane zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic pieczęci urzędowych (DzU nr 47, poz. 316 z późn. zm.). Z § 16 ust. 1 tego rozporządzenia wynika, że do wyrobu pieczęci państwowych uprawniona jest wyłącznie Mennica Państwowa. W ust. 2 tego przepisu przewidziano, że do wyrobu pieczęci urzędowych gmin, związków komunalnych i sejmików samorządowych, zawierających herb gminy lub województwa, są upoważnione również wyspecjalizowane podmioty gospodarcze inne niż Mennica Państwowa.

Instrukcja kancelaryjna
Drugim aktem prawnym, w którym znajdujemy definicję pieczęci urzędowej jest rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (DzU nr 112, poz. 1319 z późn. zm., dalej – instrukcja kancelaryjna). W § 3 pkt 14 tego rozporządzenia czytamy, że cyt. „Pieczęć urzędowa – pieczęć okrągła z wizerunkiem herbu gminy pośrodku (do czasu ustalenia herbu z polem niewypełnionym) i nazwą w otoku lub jej wizerunek na nośniku elektronicznym”. Z § 30 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej wynika, że pieczęć urzędową lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, stanowiących podstawę do podjęcia określonych czynności prawnych. W przepisie tym jako przykład takich dokumentów wymieniono decyzję i świadectwo. W dalszej części z § 30 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej wynika, że odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt urzędu oraz na innych pismach wysyłanych z urzędu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Tak więc moim zdaniem na każdej dewcyzji wydanej przez organ gminy powinna byc pieczęć urzędowa – z godłem RP

Pozdr.
z.