niedziela, 13 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Powierzenie obowiązków zgodnie z art 44.2 ustawy o finansach publicznych

Home Forum Sektory Wojskowe Jednostki Budżetowe Powierzenie obowiązków zgodnie z art 44.2 ustawy o finansach publicznych Odpowiedz na: Powierzenie obowiązków zgodnie z art 44.2 ustawy o finansach publicznych

#18163
j
Uczestnik

Przepisy nie wprowadzają ograniczeń odnośnie do rodzaju i zakresu obowiązków, które mogą zostać powierzone. Nie oznacza to jednak, że powierzyć można wszystkie obowiązki składające się na pojęcie gospodarki finansowej. Istnieją powinności, które powierzone zostać nie mogą, wynikają bowiem z istoty kompetencji kierownika, w szczególności w zakresie reprezentowania jednostki na zewnątrz, składania w jej imieniu oświadczeń woli, powinności w zakresie sprawowania kontroli finansowej (art. 44 ust. 1 in fine oraz art. 47 u.f.p.) oraz audytu wewnętrznego (art. 50-51 u.f.p.). Do kompetencji kierownika jednostki przepisy zastrzegają obowiązki w zakresie sprawozdawczości budżetowej (por. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.), zatem to kierownik jednostki ponosił będzie odpowiedzialność za wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (art. 18 pkt 2 u.o.n.d.f.p.)18. „Za sprawozdawczość, stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, odpowiada kierownik jednostki, który podpisał sprawozdanie” (orzeczenie GKO z dnia 16 stycznia 2006 r., DF/GKO/Odw.-77/101-102/2005/649, niepubl.). W uzasadnieniu tego samego orzeczenia GKO wywiodła, że „zarówno ustawa o finansach publicznych (art. 28a, obecnie art. 44 – L.L.W.), ustawa o rachunkowości (art. 4 ust. 4), jak i przepisy w sprawie sprawozdawczości budżetowej (§ 9 ust. 1) przewidują odpowiedzialność kierownika jednostki za całość gospodarki finansowej w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, co nie oznacza, że kierownik jednostki musi w dalece specjalistycznych dziedzinach osobiście wykonywać te obowiązki (…). Należy w tym miejscu stwierdzić, że kierownik jednostki nie jest pozbawiony możliwości wyciągnięcia konsekwencji wobec pracownika, który w przedkładanych mu do akceptacji sprawach wykazał się niekompetencją i nierzetelnością. Istnieje cały katalog możliwości do rozwiązania stosunku pracy włącznie, ukaranie niesolidnego pracownika, ale odbywa się to na podstawie postępowania dyscyplinarnego kodeksu pracy, a nie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”.