środa, 23 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Budżety na starej ustawie

Home Forum Sektory Samorządy Budżety na starej ustawie Odpowiedz na: Budżety na starej ustawie

#19201
wojtania
Uczestnik

W grudniu 2009 po południu, albo z rana, Rada Miasta Częstochowa uchwaliła przygotowaną formalnie przez Komisarza (zwanego też: pełniącym funkcję Prezydenta Miasta Częstochowy) uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2010.
Podstawę prawną owej uchwały stanowią następujące przepisy:

– art. 18u2pkt 4, pkt 9 lit d lit i
– art. 40u1
-art. 42
ustawy o samorządzie gminnym

– art. 12pkt5
-art.40u1
– art.44
– art.61
ustawy o samorządzie powiatowym

– art.4u1
-art13pkt2
Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (&#8230:wink:

– art. 165
-art.166
-art.184
-art.188ust2
– art. 195ust2
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych.

Powołując się na artykuł 4ust1 oraz 13 pkt 2 Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (&#8230:wink: oraz art. 40ust.1, art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, jak również art.40ust1, art44, art. 61 ustawy o samorządzie powiatowym słusznie uznano iż uchwała budżetowa jest aktem normatywnym zawierającym przepisy powszechnie obowiązujące (prawem miejscowym) i podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Problem polega na tym, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ( z wyjątkiem przepisów dot. budżetu zadaniowego dot. budżetu państwa).
To zaś oznacza, iż stanowiące podstawę przygotowania uchwały budżetowej przepisy art. 165, art.166, art.184, art.188ust2,art. 195ust2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych straciły moc z dniem 1 stycznia 2010 roku, gdyż art. 165, art. 166, art. 184ust2, art.188u2, art. 195 ust2 zostały uchylone przez art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1241) z dniem 1 stycznia 2010 roku. Co prawda artykuł 121 ust4 ustawy wprowadzającej stanowi, iż do uchwał budżetowych na rok 2010 mają zastosowanie art. 166, art. 166a i art. 184 ust. 1 pkt 10 „starej” ustawy o finansach publicznych, jednakże dotyczą one WPI i upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych WPI oraz umów partnerstwa publiczno-prywatnego.
A co chyba najważniejsze:
– art. 18u2pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, podobnie jak artykuł 12pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi jedynie kompetencję do uchwalanie budżetu gminy, czy też powiatu.
Powyższy artykuł nie daje organowi stanowiącemu kompetencji do uchwalenia uchwały budżetowej, w rozumieniu nowych obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku nowych przepisów, która składa się zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych i zawartym tam art. 211 ust 5 z:
1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) załączników.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych dostosowała przecież w artykule 9 i artykule 40 definicję budżetu w prawie samorządowym do nowych przepisów, gdyż gmina i powiat nie prowadzą już samodzielnej gospodarki finansowej na podstawie budżetu lecz na podstawie uchwały budżetowej gminy, czy tez powiatu.
To zaś oznacza, że uchwalony przez Radę Miasta Częstochowa uchwała budżetowa straciła moc z dniem 1 stycznia 2010, gdyż skoro z dniem 1 stycznia art. 165, art. 166, art. 184ust2, art.188u2, art. 195ust2 zostały uchylone przez art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych to zgodnie z zasadami techniki prawodawczej do przepisów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio przepisy dot. rozporządzeń, a to oznacza iż z dniem wejścia nowej ustawy uchwała budżetowa Częstochowy straciła moc.
Ponadto wobec nowej obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku definicji budżetu, wymienianie w podstawie prawnej art. 18u2pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, czy też artykułu 12pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym nie jest właściwe, gdyż artykuły te nie zawierają kompetencji do uchwalenia uchwały budżetowej w rozumieniu art. 211u5 nowej ustawy o finansach publicznych. Dodatkowo warto zauważyć, iż nowa ustawa o finansach publicznych definiuje nowe wytyczne co do treści uchwały budżetowej, a zatem uchwalając budżet na „starej” ustawie o finansach publicznych wpada się kolejne konsekwencje techniki prawodawczej związane z faktem, iż wobec nowych wytycznych co do treści uchwały budżetowej na rok 2010 obowiązujących od 1 stycznia 2010 te uchwały, które podjęte były na starej ustawie o finansach publicznych straciły moc.

A ZATEM CZĘSTOCHOWA NADAL NIE MA BUDŻETU NA ROK 2010.