poniedziałek, 19 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Sprawozdanie z realizacji planu audytu

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW Sprawozdanie z realizacji planu audytu Odpowiedz na: Sprawozdanie z realizacji planu audytu

#19345
terka
Uczestnik

Ludzie, czytajcie przepisy, najlepiej ze zrozumieniem. 👿
Na podstawie przepisów ustawy wprowadzającej ustawe o finnasach publicznych do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych do ustawy ofp obowiązują dotychczasowe.
a dotychczasowe rozporządzenie mówi, komu się przekazuje. Nie ma mowy o tym, by „chować do szuflady”
rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu
za rok poprzedni
Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W przypadku prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie art. 51 ust. 2-7 i ust. 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, audytor wewnętrzny sporządza jedno sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni, zwane dalej „sprawozdaniem”.
2. Kopie sprawozdania audytor wewnętrzny przekazuje kierownikom wszystkich jednostek, w których prowadził audyt wewnętrzny.

Jesli MF napisał, że się przekazuje jedynie kierownikowi, to bardziej miał na względzie to, że się nie przekazuje z jedn. org. burmistrzowi, wójtowi itp (samorządówka). Bo takiego wymogu faktycznie nie ma w ustawie.
No, chyba, że mądry burmistrz, prezydent, ustalając w ramach przysługujących mu uprawnień, określi w drodze zarządzenia zasady współpracy audytorów, w tym zasady koordynacji audytu w jst. i tam wskaże, że sporawozdania z jednostek przekazuje się wójtowi itd.
Pozdrawiam