wtorek, 26 października, 2021

Odpowiedz na: MF sam łamie swoją ustawę?

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW MF sam łamie swoją ustawę? Odpowiedz na: MF sam łamie swoją ustawę?

#19693
kikcloud
Uczestnik

Nie wszędzie jest aż tak źle. Poniżej uzasadnienie do zmiany statutu MSWiA:
UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240), zwana dalej „ustawą”, co do zasady, wchodząca w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. wprowadza nowe rozwiązania w obszarze funkcjonowania audytu wewnętrznego
w sektorze finansów publicznych, których celem jest usprawnienie oraz wzmocnienie
systemu audytu wewnętrznego.
Zgodnie z art. 280 ustawy kierownik komórki audytu wewnętrznego podlega
bezpośrednio kierownikowi jednostki (ministrowi). Takie rozwiązanie ma na celu
umożliwienie realizacji podstawowego celu audytu, jakim jest wsparcie ministra w
osiąganiu planowanych celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej
oraz czynności doradcze. Zaznaczyć należy, że przyjęte rozwiązanie nie narusza
kompetencji dyrektora generalnego w zakresie sprawowania bezpośredniego nadzoru nad
komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie
zadań. Zgodnie z art. 282 ust. 1 ustawy dyrektor generalny urzędu, któremu audytor
podlega w zakresie określonym odrębnymi ustawami jest obowiązany do zapewnienia
warunków niezbędnych do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia
audytu wewnętrznego, w tym organizacyjnej odrębności komórki audytu wewnętrznego
oraz ciągłości prowadzenia audytu w jednostce.
Mając powyższe na względzie oraz to, że aktualnie w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji zadania audytu wewnętrznego realizuje Zespół Audytu
Wewnętrznego usytuowany w strukturze organizacyjnej Biura Kadr, Szkolenia,
Organizacji i Audytu Wewnętrznego konieczne jest wyodrębnienie w strukturze
Ministerstwa samodzielnej komórki organizacyjnej wyłącznie do realizacji zadań audytu
wewnętrznego. Temu służy przewidziane w projektowanym zarządzeniu wyłączenie z
zakresu kompetencji Biura Kadr, Szkolenia i Audytu Wewnętrznego problematyki
dotyczącej audytu wewnętrznego i przekazanie jej nowo utworzonej Samodzielnej
Komórce Audytu Wewnętrznego. W konsekwencji zmieniona zostanie również
dotychczasowa nazwa Biura na: Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji.