czwartek, 28 października, 2021

Odpowiedz na: kontrola

Home Forum Sektory Samorządy kontrola Odpowiedz na: kontrola

#19805
kikcloud
Uczestnik

Do obowiązków głównego księgowego należy wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Wykonywanie dyspozycji nie jest oczywiście tożsame z dysponowaniem środkami publicznymi. Dysponowanie oznacza podejmowanie, najczęściej przez kierownika jednostki lub pracownika upoważnionego, w trybie ufp, do podejmowania merytorycznych decyzji o wydatkowaniu środków publicznych w określonej wysokości i na określony cel. Natomiast wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi polega na zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę sektora finansów publicznych, terminowość dochodzenia przysługujących jej należności i roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi nie oznacza upoważnienia głównego księgowego do dokonywania wydatków ze środków publicznych w rozumieniu art. 11 ust. 1 uondfp.
. Dokonaniem wydatku jest podjęcie decyzji, wyrażenie woli w sprawie wydatkowania środków pieniężnych. Wydatku dokonuje ten, kto zgodnie z własną wolą rozporządza środkami finansowymi. „Powierzenia wykonania dyspozycji nie można zaś utożsamiać z upoważnieniem do dokonywania wydatków. Odpowiedzialność za dokonywanie wydatków ze środków publicznych lub za zaciąganie zobowiązań główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych ponosić może jedynie wtedy, gdy obowiązki te zostaną mu powierzone przez kierownika jednostki. Podstawą tego powierzenia nie jest jednak art. ufp, określający stanowisko głównego księgowego, ale art.uofp, dopuszczający powierzenie każdemu pracownikowi, a więc również i głównemu księgowemu, określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej.
nalezy zwrócić jednak uwagę na standardy kontroli zarządczej C 14 c podział kluczowych obowiązków