czwartek, 28 stycznia, 2021

Odpowiedz na: GIAW

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW GIAW Odpowiedz na: GIAW

#19975
scypion
Uczestnik

Popatrzcie gdzie nasz dawny GIAW się pojawił: http://lidiageringer.blog.onet.pl/

Jedno z najwyższych i najlepiej płatnych stanowisk w UE – dostanie się cicho wybranemu Polakowi.

Na najbliższej sesji plenarnej 25 marca br. będziemy głosować nad składem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Ponieważ decyzja o przyjęciu kandydatury jest ściśle polityczna, można powiedzieć, że głosowanie w tym przypadku jest tylko formalnością.

Kim jest ten urodzony w czepku szczęściarz ?

To Augustyn Kubik.
?
Internet bardzo dyskretnie odnotowuje kandydata, zaledwie 160 zdawkowych pozycji-artykułów.
W dokumentach, jakie nam dostarczono przed głosowaniem czytam:
rocznik 1957
doświadczenie zawodowe:
1980-1984 referent, kontroler oraz inspektor ds. rewizji gospodarczej w Kopalni Węgla Kamiennego „Rydułtowy” w Rydułtowach,
1984-1986 starszy inspektor ds. rewizji gospodarczej w Rybnicko- Jastrzębskim Gwarectwie Węglowym w Jastrzębiu Zdroju,
1986-1991 główny księgowy KWK „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju,
1991-2002 dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
2002-2006 główny inspektor audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów
2006-2007 główny doradca w Ministerstwie Finansów
2007-2008 doradca prezesa Najwyższej Izby Kontroli
od 2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Posada, jaką obejmie p. Kubik jest bardzo prestiżowa i pod względem finansowym porównywalna do Komisarza, który otrzymuje miesięcznie w ramach pensji prawie 20. tys euro. Członkowie Trybunału są powoływani na okres 6 lat, a komisarze na 5 lat.
Mimo, iż zarobki urzędników UE nie powinny być tajemnicą dla obywateli, a w szczególności dla rozliczających unijny budżet europosłów – jednakże dotarcie do oficjalnych danych i dla nas graniczy z cudem. W budżecie, który omawiamy na posiedzeniu właściwej komisji – widnieją jedynie pozycje łączne wynagrodzeń.

(Na marginesie dodam, że płaca posła jest oficjanie znana i wynosi netto 6.083 euro).

Niezależne instytuty badawcze mają jednak swoje „dojścia”. I tak, w ub. roku Open Europe przedstawił zarobki urzędników najwyższego szczebla Komisji Europejskiej:

Przykładowo Danuta Hubner, jako Komisarz ds. Polityki Regionalnej, w ciągu pięcioletniej kadencji w KE zarobiła łącznie 1,5 mln EUR.

Na pensję komisarza składają się rocznie:
– płaca zasadnicza 238 919 euro,
– fundusz reprezentacyjny 7 284 euro,
– dodatek mieszkaniowy 35 838 euro.

Po odejściu ze stanowiska, najwyżsi urzędnicy UE otrzymają także odprawę w wysokości 65% miesięcznej pensji, wypłacaną przez trzy lata łącznie 358 378 euro, jednorazowy zwrot kosztów związanych z przeprowadzką 19 909 euro, a także dożywotnią emeryturę w wys. 51 068 euro rocznie.

Jak widać praca „trybuna” to – marzenie. Dziwi mnie tylko, że „załatwiona” w zupełnej ciszy. To w końcu polski reprezentant, opłacany za publiczne pieniądze. Może przed jego nominacją przydałaby się jakaś debata, lub choćby oficjalna prezentacja?

Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego

Lidia Geringer de Oedenberg

PS. Dodatkowe informacje:

1. Czym zajmuje się Trybunał Obrachunkowy?
To instytucja UE kontrolująca wykonanie budżetu oraz wpływy i wydatki Wspólnot Europejskich. Przedkłada PE i Radzie oświadczenia o wiarygodności dokumentów księgowych, a także zgodność z prawem i prawidłowość wszelakich transakcji. Z doświadczenia pracy w Komisji Budżetowej dodam, że Trybunał rokrocznie odrzuca wykonanie budżetu UE, ponieważ tak naprawdę ma wgląd tylko w wydatki Komisji Europejskiej – czyli kilkanaście procent całego budżetu, pozostałą część de facto kontrolują „NIK-i ” każdego z państw, a te nie pozwalają się kontrolować Trybunałowi.
Struktura TO:
Składa się z 27 rewidentów powoływanych na okres 6 lat. Członków Trybunału z rzadka mamy okazję widzieć w Parlamencie. Dodam, że Komisarze są na każdej sesji plenarnej i na każde zawołanie w przedmiotowych komisjach PE.
Powoływanie rewidentów:
Każdy z 27 rządów krajów członkowskich nominuje kandydata na rewidenta, który przechodzi przesłuchanie w Komisji ds. Kontroli Budżetowej w PE. Po akceptacji w komisji i przegłosowaniu na forum PE, zaczyna pełnić funkcję.

2. W kwestionariuszu kandydata (poniżej link) możemy przeczytać odpowiedzi na rutynowe pytania. Znamienne jest, iż połowę odpowiedzi zajmują zwykle cytaty w dokumentów źródłowych, które znamy, czyli nie o to pytaliśmy… Oto próbka:

Pyt. Traktat stanowi, że członkowie Trybunału Obrachunkowego powinni być „w pełni niezależni” w wykonywaniu swych funkcji. Jak zamierza Pan wypełniać to zobowiązanie w praktyce?

Odp. Zasady niezależności członków Trybunału Obrachunkowego reguluje art. 286 Traktatu Lizbońskiego stanowiąc, że:
– Członkowie Trybunału Obrachunkowego są wybierani spośród osób, które wchodzą lub wchodziły w swych państwach w skład organów kontroli zewnętrznej lub mających szczególne kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska. Ich niezależność musi być niekwestionowana.
– W wykonywaniu swych obowiązków członkowie Trybunału Obrachunkowego nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od żadnego rządu lub jakiegokolwiek organu. Powstrzymują się od wszelkich czynności niezgodnych z charakterem ich funkcji.
– Nie mogą podczas pełnienia swych funkcji wykonywać żadnej innej zarobkowej lub niezarobkowej działalności zawodowej.
Art. 1 Kodeksu Postępowania Członków Trybunału stanowi ponadto, że członkowie Trybunału postępują zgodnie z postanowieniami traktatów, jak również wynikających z nich aktów prawnych. Ich stosunki z organami lub grupami interesu muszą być zgodne z zasadą zachowania niezależności.

Znając i rozumiejąc istotę powyższych regulacji mogę zapewnić, że moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, tj. praca w instytucjach audytu wewnętrznego, zewnętrznego i certyfikacji również wymagały niekwestionowanej niezależności.
Zatem tak jak do tej pory, tak i w przyszłej pracy zobowiązuję się respektować wyżej wymienione zasady niezależności wymagane przez Traktat Lizboński oraz Kodeks Postępowania Członków Trybunału, w tym również w zakresie nie zwracania się i nie przyjmowania instrukcji od jakiegokolwiek rządu lub organizacji.
Tak pojęta niezależność pozwoli mi wypełniać funkcję członka Trybunału kierując się własnym doświadczeniem, własną oceną faktów i w sposób wolny od wpływów oraz konfliktu interesów.

3. Pełne CV kandydata i oświadczenie majątkowe

http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/ministrowie/ministrowie/Strony/A_Kubik_CV.aspx

Raport Komisji Kontroli Budżetowej dt. kandydatury p.Kubika (po angielsku):

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201003/20100309ATT70224/20100309ATT70224EN.pdf