wtorek, 18 maja, 2021

Odpowiedz na: Podatek od nieruchomości

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Podatek od nieruchomości Odpowiedz na: Podatek od nieruchomości

#20403
terka
Uczestnik

Szacunek, Alkman:smile:

Podrzucam (za Alkmanem)
§ 49. 1. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia:
1) organy podatkowe – w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego,
2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego – w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych,
3) właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej – w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków,
4) osoby i jednostki organizacyjne, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona.
2. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności:
1) oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę do zmiany, oraz datę wprowadzenia zmiany,
2) oznaczenia odpowiednich jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali oraz pozycji kartotek budynków i lokali, w których nastąpiły zmiany,
3) zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie,
4) wyszczególnienie organów i jednostek organizacyjnych, do których przekazane zostało zawiadomienie,
5) podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby.