czwartek, 17 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Audyt w obszarze zabezpieczenia przeciwpożarowego i prewencji w tym zakresie

Home Forum Sektory Sektor prywatny Audyt w obszarze zabezpieczenia przeciwpożarowego i prewencji w tym zakresie Odpowiedz na: Audyt w obszarze zabezpieczenia przeciwpożarowego i prewencji w tym zakresie

#20867
wacekservice
Uczestnik

Na przykładzie zakł. produkcyjnego – nieco chaotycznie, nie po kolei i sprawdź aktualność bo część zmieniła się po VI. 2010:
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01) Znaki bezpieczeństwa
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr. Nr 147, Poz. 1229, z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U Nr 80, Poz. 563)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U Nr 143 Poz. 1002)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 roku w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr. 140, Poz. 1171 z późn. zm.)
DYREKTYWA RADY 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (Dz.U.UE.L. Nr 131. Poz.11 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r. Nr 21, Poz. 94. t.j.). Art. 207. do 283
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa
PN-EN 61310-2: 2001 Bezpieczeństwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. Wymagania dotyczące oznaczania.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U Nr 62, Poz.628);
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U Nr 63, Poz. 638, 2001);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U Nr 112, Poz. 1206, 2001).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 175, Poz. 1458)
a do tego instrukcje p.poż, których w goooooglach pełno – najlepsze te opracowane przez jednostki straży lub informacje na ich stronach www.
50% przeglądu wstępnego masz z głowy to do roboty 😆 😆 😆