wtorek, 26 października, 2021

Odpowiedz na: Audyt w zespole szkół

Home Forum Sektory Samorządy Audyt w zespole szkół Odpowiedz na: Audyt w zespole szkół

#21108
terka
Uczestnik

😀 Daj sobie spokój z tajemnicą ustawowo chronioną. Weszłam w Lexa i wychodzi mi, że na podstawie art. 100 Kp każdy pracownik jest zobowiązany do nieujawniania tajemnicy ustawowo chronionej. Weszłam więc w odnośnik do tej „tajemnicy ustawowo chronionej” i wyskoczyła mi kupa ustaw, ale żadna nie dotyczy spraw tak przyziemnych, jak zakresy czynności w administracji publicznej.
Owszem, jest jeszcze ustawa o ochronie informacji niejawych, ale nie widzę w niej niczego co ma zastosowanie w danym przypadku.
Pozostawiając na marginesie tej dyskusji tajemnicę państwową, o której mówi ta ustawa, zajmijmy się drugą z tajemnic niejawnych, tj. tajemnicę służbową.
Zgodnie z ustawą:
tajemnicą służbową – jest informacja niejawna niebędąca tajemnicą państwową, uzyskana w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej;

Proponuję zapytać dyrektora jednostki, która z przesłanek, wskazanych w powyższym przepisue zostanie naruszona, jeżeli ujawni imię i nazwisko osoby której dotyczy dany zakres obowiazków.
Ba, powiem więcej – żeby mógł te daneutajnić, musiałby nadać zakresom czynnosci określoną kaluzulę tajności. Na jakiej podstawie?
Jeżeli przyjmiemy, że ustawa o ochronie(…) ma zastosowanie do organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 1 ust 2 pkt d), a rozumieniu ustawy jednostką organizacyjną jest podmiot określony właśnie w art. 1 ust. 2 (art. 2 pkt7), jednocześnie zaś art. 18 stanowi, że:
Art. 18. 1. Za ochronę informacji niejawnych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w której takie informacje są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane.
2. Kierownikowi jednostki organizacyjnej podlega bezpośrednio pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, zwany dalej „pełnomocnikiem ochrony”, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Art. 19. 1. Klasyfikowanie informacji niejawnej oznacza przyznanie tej informacji, w sposób wyraźny, przewidzianej w ustawie jednej z klauzul tajności, o których mowa w art. 23 i 24.

Art. 21. 1. Klauzulę tajności przyznaje osoba, która jest upoważniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału.

Art. 20. 1. Informacje niejawne, którym przyznano określoną klauzulę tajności, z zastrzeżeniem ust. 2, są chronione zgodnie z przepisami ustawy, które dotyczą informacji niejawnych oznaczonych daną klauzulą tajności.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej zatwierdza, opracowane przez pełnomocnika ochrony, szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych.

Art. 26. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej określi stanowiska oraz rodzaje prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności.

Dalej mi się nie chce kopiować:smile:
Reasumując: kierownik jednostki w tym przypadku to organ jst, np. wójt, burmistrz prezydent, nie dyrektor szkoły.

Czy przedstawione ci zakresy czynności posiadają wyraźne oznaczenie kaluzulą „zastrzeżone” albo „poufne”?* Jeżeli tak, to dyrektor powinien zarządać od ciebie stosownego upoważnineia, i dać ci – o ile je posiadasz – czytelny, niewymazany dokument.
Oczywiście żartuję, bo takowej klauzuli tego typu dokument mieć nie może.

Ja zapytałabym na piśmie dyrektora, na jakiej podstawie prawnej się opierał, wymazując imię i nazwisko z zakresów czynności. Ponadto udałabym się do pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, żeby zobaczyć, czy dyrektor ma uprawnienia do nadawania klauzuli tajności. :grin::grin::grin:

Nie odpuszczaj, bo ci na głowę wejdą.

*Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową oznacza się klauzulą:
1) „poufne” – w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę dla interesów państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli;
2) „zastrzeżone” – w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla prawnie chronionych interesów obywateli albo jednostki organizacyjnej.