środa, 27 stycznia, 2021

Odpowiedz na: parafie a środki publiczne

Home Forum Sektory Samorządy parafie a środki publiczne Odpowiedz na: parafie a środki publiczne

#21515
terka
Uczestnik

No, mam.
Art. 16 ust. 5. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi, że: Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, o której mowa w ust. 1. Przepis art. 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Jeżeli daliście im dotację, to z pewnością podpisaliscie umowę. Owa umowa zapewne została sporządzona wg obowiązujące wzoru ustalonego w rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty (…). A w takiej umowie, o ile pamietam, były stosowne zapisy, zobowiązujące otrzymującego dotację do wyodrebnienia w księgach rachunkowych środków z dotacji.

Tu cytuję z wzoru umowy obowiązującego od dnia 18 stycznia br.
Ale w poprzednio obowiązującym wzorze też było chyba coś w podobie.
§ 7. Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa
1. Zleceniobiorca(-y) jest/są1) zobowiązany(-i) do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
2. Zleceniobiorca(-y) zobowiązuje(-ą) się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca(-y) realizował(-li) zadanie publiczne.