piątek, 21 stycznia, 2022

Odpowiedz na: Cross-financing

Home Forum Sektory Samorządy Cross-financing Odpowiedz na: Cross-financing

#21975
szymonek123
Uczestnik

np. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia objętego cross-finanacingiem
dotyczą przede wszystkim:
a) zakupu oraz leasingu (finansowego lub zwrotnego) pojazdów oraz mebli;
b) zakupu oraz leasingu (finansowego lub zwrotnego) sprzętu rozumianego jako: środki
trwałe, z wyłączeniem pojazdów i mebli, których wartość początkowa jest wyższa od 350
zł;
c) zakupu oraz leasingu (finansowego lub zwrotnego) sprzętu, celem przekazania ich
uczestnikom projektów PO KL;
d) dostosowywania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.
Cross-financing w ramach PO KL nie obejmuje budowy nowych budynków, duŜych prac
budowlanych, remontów budynków, a jedynie wykonywanie prac dostosowawczych
związanych z realizowanymi projektami w ramach PO KL.

str. 41-44