poniedziałek, 1 marca, 2021

Odpowiedz na: Dotacje

Home Forum Sektory Samorządy Dotacje Odpowiedz na: Dotacje

#22312
terka
Uczestnik

[QUOTE BY= jama] Nie zgadzam się, art. 3 ust. 3 w dalszej cześć brzmi:”i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub
jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw,”, i tu się mieszczą instytucje kultury.
[/QUOTE]

Ja wprawdzie korzystam z internetowego Lexa, więc nie na oryginalnym tekście przepisów, więc być może tekst ten zawiera błąd, ale „i” tam nigdzie nie ma. Brak „i” powoduje, że owe osoby prawne lub jednostki organizacyjne, muszą jednocześnie nie być jednostkami sektora finnasów publicznych

tu tekst art. 3 ustawy:
Art. 3. 1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
2. Organizacjami pozarządowymi są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które:
– nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.