niedziela, 20 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Dotacje

Home Forum Sektory Samorządy Dotacje Odpowiedz na: Dotacje

#22319
jama
Uczestnik

OK, to jest cytat ze strony sejmikowej, a nie Lexa. W tym kontekście podtrzymuję swoją wypowiedź.

Art. 3.
1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona
przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych
w ustawie.
2. Organizacjami pozarządowymi są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Działalność pożytku publicznego może…..

Instytucje kultury nie są tworzone w oparciu o ustawę o finansach publicznych. obowiązują ją niektóre zapisy, ale nie wszystkie, nie są typowymi wpisanymi w ustawę o finansach publicznych jednostkami budżetowymi. Zdolność prawną daje im odrębna ustawa….