sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: Dotacje

Home Forum Sektory Samorządy Dotacje Odpowiedz na: Dotacje

#22324
terka
Uczestnik

Zastanawia mnie natomiast, skąd to ogólne przekonanie, że instytucje kultury nadal składają oferty w konkursach.
Bo przeleciałam (z ciekawości) cąłą masę ogłoszeń o wynikach konkursów, i być może żle szukałam, ale nie znalazłam przypadku, by instytucja kultury otrzymała zlecenie realizacji zadania w konkursie w trybie uopp.

Myślę, że jeśli takie zdarzenia mają miejsce, to jest efektem tzw. „pamieci historycznej”, opierającej się na tym, że „kiedyś tak było”. W obowiązujacej od 1998 roku ustawie o finansach publicznych mowa była jedynie o jednostkach organizacayjnych „podległych” jst.

Art. 5. 1. Do sektora finansów publicznych zalicza się:
1) organy władzy publicznej i podległe im jednostki organizacyjne,
2) państwowe osoby prawne oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nie objęte Krajowym Rejestrem Sądowym, których działalność jest finansowana ze środków publicznych w całości lub części, z wyjątkiem:
a) przedsiębiorstw państwowych,
b) banków państwowych,
c) spółek prawa handlowego.
2. Sektor finansów publicznych dzieli się na:
1) sektor rządowy,
2) sektor samorządowy, obejmujący jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz podległe tym organom jednostki organizacyjne.

Jednak z dniem 1 stycznia 2001nastapiła zmiana tego zapisu i wówczas już samorządowe instytucje kultury zostały uznane za podmioty sektora finansów publicznych:

Art. 5. Do sektora finansów publicznych zalicza się:
1) organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,
2) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych,
3) fundusze celowe,
4) państwowe szkoły wyższe,
5) jednostki badawczo-rozwojowe,
6) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
7) państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
9) Kasy Chorych oraz Krajowy Związek Kas Chorych,
10) Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
11) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Moje dywagacje opierają się na – uważam że solidnym – przeanalizowaniu przepisów i komentarzy, ale podkreślam – to jest wyłacznie moja opinia, macie prawo sie z nią nie zgadzać.

A swoją drogą, zajrzę jeszcze do wyników kontroli NIK – czy się w tym temacie wypowiadali.

Pozdrawiam:smile: