piątek, 7 maja, 2021

Odpowiedz na: Zasady wydawania dokumentacji medycznej na zewnątrz

Home Forum Sektory Służba zdrowia Zasady wydawania dokumentacji medycznej na zewnątrz Odpowiedz na: Zasady wydawania dokumentacji medycznej na zewnątrz

#22605
tamara
Uczestnik

kontynuując..
Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana i przetwarzana w sposób uniemożliwiający do niej dostęp osób nieuprawnionych (ustawa o ochronie danych osobowych) powinna powstać jakąś instrukcja, regulamin, standard, jeśli nie ma. (coś w tym stylu – w skrócie)
2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1)do wglądu w szpitalu,
2)poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
3)poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
2.Udostępnia się dokumentację:
1)pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu/osobie upoważnionej przez pacjenta;
2)podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych..
3)organom władzy publicznej, NFZ…
4)ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom..
5)uprawnionym na mocy odrębnych ustaw….. itd
4. O udostępnieniu dokumentacji indywidualnej wewnętrznej decyduje dyrektor lub osoba przez niego upoważniona,
5.Odmowa wydania dokumentacji następuje w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny.
6.W przypadku wydania oryginału dokumentacji w szpitalu należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.
7. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę, zgodnie z …