poniedziałek, 18 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Gospodarowanie nieruchomościami

Home Forum Sektory Samorządy Gospodarowanie nieruchomościami Odpowiedz na: Gospodarowanie nieruchomościami

#22643
terka
Uczestnik

Nie wiem, czy dobrze rozumiem twój problem.
Czy pisząc o ewidencji masz na myśli ewidencję księgową?
I co rozumiesz przez „wycenianie gruntów” jesli nie jest to wycena – jak rozumiem – dokonana na podstawie operatów szacunkowych?

Ponieważ nie mam dziś czasu, to pokażę ci, co nie dlaej jak kilkanaście dni temu opracowałam dla potrzeb pewnej jednostki.

Jeśli to jest „nie na temat”, który Cię interesuje to przepraszam, usunę:wink:

Pytanie: Czy w księgach rachunkowych można dokonać zwiększenia wartości nieruchomości na podstawie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste?

Odpowiedź: przepisy powszechnie obowiązujące nie pozwalają w księgach rachunkowych podwyższać wartości środków trwałych, w tym nieruchomości, poza jednym wyjątkiem – gdy zostaną wydane odrębne przepisy.

Uzasadnienie prawne:
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości (uor.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2010 nr 128 poz. 861) nie można dokonać podwyższenia wartości nieruchomości na podstawie w/w operatów.
W myśl przepisów art. 28 ust. 1 uor. aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, przy czym środki trwałe, a więc i nieruchomości, wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. (Tu na marginesie należy podkreślić, że jednostki sektora finansów publicznych nie mogą umarzać gruntów – § 6 ust. 4 przepisów rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości).
Zgodnie z art. 31 ust. 3 uor., tak ustalona wartość początkowa oraz dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą ulegać aktualizacji wyceny stosownie do postanowień art. 31 ust. 3 uor, na podstawie odrębnych przepisów.
Także przepisy rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości wskazują, że wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

Poprzez sformułowanie „odrębne przepisy” ustawodawca rozumie przepisy podatkowe, zgodnie z którymi o aktualizacji wyceny środków trwałych decyduje minister finansów w drodze rozporządzenia. Taką delegację ustawową zawarto w art. 15 ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 102, poz. 585).
Na podstawie tej delegacji Minister Finansów w 1995 r. określił tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych (rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych z dnia 20 stycznia 1995 (Dz. U. Nr 7, poz. 34). Rozporządzenie to jest już nieobowiązujące (data uchylenia: 31 grudnia 2000 r.)
Pomimo, że od owej aktualizacji wyceny środków trwałych minęło już niemal 20 lat, minister nie wydał kolejnego rozporządzenia.

Ponieważ wartość nieruchomości w tym okresie znacznie wzrosła, to oczywistym jest, że wykazywana w księgach rachunkowych ich wartość jest znacznie zaniżona, co skutkuje nierealną wartością księgową majątku jednostki czy przedsiębiorstwa. Od jakiegoś już czasu podnoszone są głosy, że istnieje uzasadniona potrzeba pilnego wydania kolejnego rozporządzenia w tej sprawie, lub – i większość ekspertów skłania się do tej koncepcji – poddanie modyfikacji przepisów ustawy o rachunkowości, które dotyczą aktualizacji wartości środków trwałych.

Reasumując powyższe: w obecnym stanie prawnym przepisy nie pozwalają na podwyższenie wartości środków trwałych w tym nieruchomości w księgach rachunkowych, na podstawie jakichkolwiek wycen.

Pozdrawiam:smile: