poniedziałek, 26 lipca, 2021

Odpowiedz na: MF

Home Forum Sektory Samorządy MF Odpowiedz na: MF

#22973
alkman
Uczestnik

Załóżmy że masz rację i kierownik powinien opierać się tylko na wartości tolerowanego ryzyka określonego miarami finansowymi.
Max wartość ryzyka będzie równa max wpływowi na finanse jednostki, czyli max ryzyko = max prawdopodobieństwo x max wpływ, gdzie max prawdopodobieństwo=1.
Jeżeli kierownik wskaże jakąś wartość ryzyka (max ryzyko – x), powyżej której chce sam decydować o sposobie załatwiania sprawy, a resztę będzie załatwiać jego zastępca możemy przyjąć, że jest to jego granica tolerancji ryzyka.
Dla przykładu jeżeli wartość max ryzyka = 100 a x=10, to kierownik jednostki będzie podejmował decyzje o wszystkich sprawach mieszczących się w granicach ryzyka 90-100. Do spraw tych należy każda kombinacja prawdopodobieństwa i wpływu wynosząca co najmniej 90.
To oznacza, że w pozostałym zakresie zastępca ma nieograniczoną władzę nad finansami. Rozsądny kierownik nie wyrazi na taki stan zgody i wprowadzi dodatkowe obostrzenia. Zazwyczaj pozostawiając sobie decyzje jeżeli prawdopodobieństwo przekroczy pewną wartość (max prawdopodobieństwo – z) albo wpływ przekroczy pewien poziom (max wpływ – y)
Znowu przykład. Dla z=0,1 kierownik będzie podejmował decyzje o wszystkich sprawach mieszczących się w granicach ryzyka 0,9 – 100.
To może być ponad jego możliwości, więc przyjmie, że będzie zajmował się tylko sprawami, dla których prawdopodobieństwo jest większe, równe: max prawdopodobieństwo – z, a ryzyko jest większe od: max ryzyko – x – c.
Przykład. Dla c=10 kierownik jednostki będzie podejmował decyzje o wszystkich sprawach mieszczących się w granicach ryzyka 90-100, oraz tych gdzie prawdopodobieństwo jest większe od 0,9 i ryzyko jest większe od 80=100-10-10
Co oznacza, że ryzyko wynoszące 80,75 nie spełniające powyższego warunku jest przez kierownika tolerowane (np. 0,85*95), a spełniające powyższy warunek (0,91 *88,74) nie jest tolerowane.
Dla wpływu można pokombinować stosując analogię.
Można powyższe pooglądać niezbyt precyzyjnie wpatrując się w rysunek na str. 42, gdzie miejsce pomiędzy kolorem żółtym a czerwonym jest granicą tolerancji ryzyka i nie ma potrzeby wydawania „Szczegółowych wytycznych w zakresie większości i mniejszości liczb w JSFP”
Ps.
Reagowanie na ryzyko jest związane z kosztami, ale stosowanie jedynie miar finansowych jest niewystarczające do podejmowania decyzji o podjęciu reakcji.