czwartek, 6 maja, 2021

Odpowiedz na: Działalność gospodarcza urzędnika

Home Forum Sektory Samorządy Działalność gospodarcza urzędnika Odpowiedz na: Działalność gospodarcza urzędnika

#23208
terka
Uczestnik

Oczywiście że mozna to zrobić – na podstawie art. 31 w/w ustawy.

Art. 31.
1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany określić jej charakter. Pracownik ten jest również obowiązany składać odrębne oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospo-darczej.
3. Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć kie-rownikowi jednostki, w której jest zatrudnion, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności go-spodarczej lub zmiany jej charakteru.
4. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na pracownika samorządowego, o którym mowa w ust. 1, jest na-kładana kara upomnienia albo nagany. Przepisy art. 109 § 2 i art. 110–113 Ko-deksu pracy stosuje się odpowiednio.
5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działal-ności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Ko-deksu karnego.