poniedziałek, 28 listopada, 2022

Odpowiedz na: prośba o pomoc

Home Forum Pomysły pomysly prośba o pomoc Odpowiedz na: prośba o pomoc

#377
dareks
Uczestnik

Trwały zarząd forma prawna władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej ustanowionej (na nieruchomości Skarbu Państwa – dla państwowej jednostki, zaś w odniesieniu nieruchomości powiatu dla jednostki samorządowej). Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu wydana jest wyłącznie na wniosek złożony przez jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej, który dla treści decyzji winien zawierać: nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej (statut oraz podanie organu nadzorującego), oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania i sposób jej zagospodarowania, cel oddana w trwały zarząd, termin jak i sposób zagospodarowania nieruchomości.

A teraz interpretacja w kwesti o ktora pytasz

Kielce, dnia 15.07.2004 r.
Znak: FBA.II-3110/284/Z-27/04

M O
S R
ul. Ż
25 – KIELCE

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2004 r. znak: 05/04 w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśniam:
Dokonana ustawą z dnia 30 paĽdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1683) nowelizacja ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z póĽn. zm.) usunęła – w art. 3 ust. 1 pkt 3 – w stosunku do pierwotnego brzmienia art. 2 ustawy (przed powyższą nowelizacją dotyczącego przedmiotowego zagadnienia) z katalogu tytułów prawnych do posiadania nieruchomości lub obiektów budowlanych stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego tzw. trwały zarząd, o którym mowa w art. 43 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póĽn. zmian.).
Nie oznacza to jednak, że „trwali zarządcy”, jako posiadacze ustanowieni na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami nie są objęci obowiązkiem podatkowym.
Są podatnikami podatku od nieruchomości przekazanych im w trwały zarząd z mocy art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (są posiadaczami „z innego tytułu prawnego&#8221:wink:.
Również w wypadku, gdy zakład budżetowy oddaną mu w trwały zarząd nieruchomość lub jej część albo obiekt budowlany lub jego część, stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, oddaje w dzierżawę innemu podmiotowi jest podatnikiem podatku od nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3 lit.a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
Inne formy „zarządu” nieruchomościami lub obiektami budowlanymi stanowiącymi własność jednostki samorządu terytorialnego niż „trwały zarząd”, o którym mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sprawowane przez samorządowy zakład budżetowy nie dają podstaw do uznania owego „zarządcy” za podatnika podatku od nieruchomości.
Jeżeli przedmiot opodatkowania stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego nie jest w trwałym zarządzie zakładu budżetowego lub nie jest w posiadaniu innego podmiotu, to podatnikiem będzie jednostka samorządu terytorialnego, gdy nieruchomość ta jest objęta katalogiem zwolnień, o którym mowa:
– w art. 7 ust. 1,
– nie jest objęta zwolnieniem szczególnym na mocy uchwały rady gminy
wydanej na podstawie art. 7 ust. 2,
– czy też nie podlega opodatkowaniu z mocy art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany nie pozostaje w trwałym zarządzie zakładu budżetowego, a jest wydzierżawiona innym podmiotom lub jest w posiadaniu innych podmiotów na podstawie innego tytułu prawnego lub też bez tytułu prawnego – to podatnikiem będzie dzierżawca lub osoba posiadająca nieruchomość na podstawie innego tytułu prawnego lub bez tytułu prawnego (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy), z wyłączeniem posiadania lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości.
Jeżeli zakład budżetowy posiada nieruchomość lub jej część albo obiekt budowlany lub jego część, stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, które nie zostały mu oddane w trwały zarząd lub oddane w posiadanie innym podmiotom, a wykorzystuje je na prowadzenie swojej działalności statutowej (np. pomieszczenia biurowe) – wówczas on jest podatnikiem podatku od nieruchomości (vide: art. 3 ust.1 pkt 4 i art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy).