środa, 14 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: kontrola 5%

Home Forum Sektory Samorządy kontrola 5% Odpowiedz na: kontrola 5%

#4102
terka
Uczestnik

Dla ewymich20 i innych zainteresowanych przytaczam cytat z informacji o wynikach kontroli NIK. Z oczywistych powodów utajniłam miasto i instytucje kultury, przywołane w tekście.

Cytuję:
„W latach 2003-2005 (I kwartał) Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu
X przeprowadziło kontrole w: Ośrodku Kultury X, Domu Kultury Y, Domu Kultury Z, Domu Kultury ZZ, Ośrodku Kultury P i w Bibliotece Publicznej Y.

W wyniku przeprowadzonych w 2003 i 2004 roku kontroli, Prezydent Miast X przekazał jedno zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny
finansów publicznych (…)
W latach 2001-2002 przeprowadzono odpowiednio 18 i 11 kontroli
w jednostkach kultury, dla których organizatorem jest miasto X.
Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej wyjaśnił, że:
przyczyną przeprowadzania przez Biuro mniejszej liczy kontroli w jednostkach kultury jest posiadana przez Urząd miasta opinia prawna
W ww. opinii prawnej sporządzonej na zlecenie Urzędu stwierdzono, że „Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej kształtuje status, funkcjonowanie oraz
finansowanie jednostek kultury w sposób określony w ustawie, odnośnie
gospodarki finansowej w art. 27-32. Unormowania wymienionej ustawy mają
charakter przepisów szczególnych w stosunku do innych ustaw, w tym do ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. „Regulacje zawarte
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie zawierają
żadnego odesłania do innych ustaw. Wynika z tego, że unormowania te mają
charakter kompletny i wyczerpujący.” – wyrok NSA w Szczecinie z dnia
04.04.2001 sygn. akt S.A./Sz 2268/00 (LEX 49253).
W świetle powyższego jednostki kultury, dla których Miasto jest organizatorem nie są jednostkami podległymi w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych. Jednostka kultury jest jednostką samodzielną o statusie
organizacyjno-prawnym określonym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej – nie jest zatem jednostką organizacyjną Urzędu miasta mimo, iż Miasto X jest jej organizatorem.
W związku z powyższym (…) Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta nie posiada
kompetencji do kontrolowania instytucji kultury.”

NIK nie podziela ww. opinii, ponieważ, zgodnie z art. 5 pkt 7 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, instytucje kultury zalicza się do
sektora finansów publicznych i w związku z tym podlegają one kontroli na podstawie art. 127 powołanej ustawy. W ocenie NIK Urząd nie wykorzystuje wszystkich możliwości kontrolowania jednostek kultury”.
Koniec cytatu z informacji o wynikach kontroli.

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezydenta Miasta NIK zaleciła, by:

Przeprowadzać, na podstawie art. 127 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, kontroli co najmniej 5% wydatków w instytucjach kultury.

Mam nadzieję, że nasze doświadczenia pomogą innym uniknąć tego rodzaju przygód.
Pozdrawiam