wtorek, 22 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Obszary audytu w służbie zdrowia

Home Forum Sektory Służba zdrowia Obszary audytu w służbie zdrowia Odpowiedz na: Obszary audytu w służbie zdrowia

#4129
mir
Uczestnik

Witam Założenia organiztorów dobre, ale wskaźnik wymiany informacji niski 😥 Na 653 osób oglądających tylko 6 propozycji.
Zgodnie z ustaleniami przesyłam część materiału.
Metodologia przedstawionych obszarów zoz (nie ryzyka) – obszar wraz z elementami składowymi

II. ZASOBY LUDZKIE
1.POLITYKA KADROWA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
1)Regulamin Pracy,
– Katalog opisów stanowisk ( wzorzec zadań, uprawnień i obowiązków na stanowiskach),
– procedury zatrudnienia
2)Planowanie zatrudnienia,
-Rekrutacja – nabór personelu , w tym konkursy na stanowiska,
3)Zatrudnienie
-Analiza stanu zatrudnienia, w tym wskaźniki zatrudnienia
-w ramach umów o pracę,
-w ramach umów cywilno – prawne tj: umowy zlecenie, umowy na świadczenie usług medycznych tzw. kontrakty,
-wg grup zawodowych.
4)Ruch pracowników
– adaptacja, rozwój (karty kariery zawodowej pracowników),
-Rotacja,
– Redukcja, ograniczanie zatrudnienia,

5)Ocena pracowników
-ankietyzacja,
-nagradzanie i karanie pracowników.
-motywowanie pozafinansowe np. odznaczenia itp.

6)Koordynacja badań lekarskich pracowników *- może być w BHP
7)Ewidencja czasu pracy
-Czas pracy – wymiar, odpoczynek dobowy i tygodniowy, przerwy,
-System czasu pracy – podstawowy, równoważny, dozór, praca w ruchu ciągłym, przerywany czas pracy, zadaniowy cz.p, skrócony cz.p. skrócony cz.p praca weekendowa, praca w niedziele święta, praca w nocy, dyżur,
-urlopy, zwolnienia lekarskie,
-godziny nadliczbowe – rekompensata,
-ewidencja czasu pracy -listy obecności, karta ewidencji czasu pracy pracownika, harmonogram czasu pracy,
-kontrola dyscypliny pracy,
-sankcje za naruszenie przepisów o czasie pracy.

8)Podróże służbowe
9)Dokumentacja kadrowa
-umowy, akta osobowe, świadectwa pracy,
10)Program kadrowo- płacowy,
11)PŁATNIK – współpraca z ZUS,
12)Współpraca z GUS.

WYNAGRODZENIA – przeniesione do części finansowej

2.SZKOLENIE
Szkolenie personelu
a)szkolenia podstawowe ( bhp9 wstępne , okresowe), p/poż, oc, informacji niejawnej, tajemnicy zakładowej jakości, wewnątrzzakładowe, wewnątrzkomórkowe itp.
b)szkolenia personelu poza jednostkę tzw. wyjazdowe
-uzupełniające wykształcenie ( .podyplomowe, magisterskie uzupełniające, licencjackie, pomostowe IV/III sem dla pielęgniarek,
-szkolenia specjalizacyjne
-kursy specjalistyczne,
-kursy kwalifikacyjne
-inne formy doskonalenia zawodowego.

3. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
1) Odpis FŚS,
2) Regulamin FŚS,
3) Umowy
-świadczenia zwrotne
-świadczenia bezzwrotne.
4) Windykacja należności.

PLACÓWKA NAUKOWO- DYDAKTYCZNA
WSzZ, jako jednostka szkoląca
a)specjalizacje , w tym rezydentura,
b)staże cząstkowe/ kierunkowe
c)staże podyplomowe,
d)przeszkolenie po przerwie 5 letniej w pracy dla pielęgniarek,
e)praktyki zawodowe studenckie,
f)praktyki zawodowe uczniów,
g)konferencje naukowo- szkoleniowe,
h)programy naukowe
i)publikacje naukowe

USŁUGI ZDROWOTNE – DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA
1. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
1) Umowa lecznictwo szpitalne (stacjonarna opieka zdrowotna) patrz umowy z NFZ / MZ *
a. SOR ( Ratownictwo medyczne)
– hospitalizacja 24 h, 72h,
– łóżka intensywnego nadzoru SOR,
– Sala operacyjna
– Ambulatorium Chirurgiczne,
– Ambulatorium zachowawcze ( internistyczne, pediatryczne)

b. Izba Przyjęć *
c. oddziały szpitalne

2) Umowa – pomoc doraźna i transport
– Zespoły wyjazdowe „R”, „W”, „N” „K”
– Transport sanitarny

3) Umowa na specjalistyczną opiekę ambulatoryjną
-Poradnie i Pracownie
4) Umowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia współfinansujące,
5) Programy terapeutyczne (leki)
6) Chemioterapia –leki
7) Świadczenia odrębnie kontraktowane
8) Umowa na świadczenia w ramach nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej *

1) Umowy na programy zdrowotne, (MZ)
2) Umowy na programy profilaktyczne (MZ)
3) Programy kliniczne (MZ)

CIĄGŁOŚĆ OPIEKI
1.Odmowa przyjęcia w Izbie Przyjęć
2.Przyjęcie pacjenta w Izbie Przyjęć
3.Przyjęcie pacjenta w oddziały,
4.Przepustki * – aktualnie chyba są wycofane formalnie
5.Ruch między oddziałowy * – aktualnie NIZ. Nie uwzględnia
6.Wypisy
7.Lista oczekujących na przyjęcie, świadczenia,
8.Konsultacje lekarskie ( wewnętrzne, zewnętrzne)

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
1.Proces leczenia
1)Rozpoznanie , badania, diagnozowanie i terapia (ICD 9, ICD 10)
2)Orzekanie i opiniowanie stanu zdrowia pacjenta
2.Zabiegi operacyjne
3.Anestezjologia
4.Gospodarka lekami
5.Gospodarka preparatami krwi i krwiopochodnymi
6.Gospodarka środkami medycznymi ( stenty, implanty, endoprotezy ,klipsy itp.)
7.Badanie i terapia psychologiczna
8.Badanie i terapia logopedyczna
9.Dokumentacja medyczna * może być oddzielny obszar

ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNO- TERAPEUTYCZNE
1.Diagnostyka obrazowa
2.Diagnostyka laboratoryjna
3.Diagnostyka obrazowo – inwazyjna
4.Diagnostyka histopatologiczna

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE
1.Proces pielęgnowania (Rozpoznanie , badania, diagnozowanie , pielęgnowanie)
1)pielęgnowanie podstawowe,
2)pielęgnacja i opieka nad pacjentem w jednostkach chorobowych
2.Zabiegi pielęgniarskie,
3. Współudział w zabiegach terapeutyczno- leczniczych,
4.Praca w zespole multidyscyplinarnym
5.Dokumentacja pielęgniarska* może być oddzielny obszar

ŚWIADCZENIA POŁOŻNICZE
1.Proces pielęgnowania
1)pielęgnowanie podstawowe
2)pielęgnacja i opieka nad ciężarną
3)pielęgnacja i opieka nad pacjentką w patologii ciąży
4)opieka nad rodzącą”
-poród drogami natury,
-poród zakończony cięciem cesarskim
5)pielęgnacja i opieka nad pacjentką po porodzie, w połogu

2.Opieka neonatologiczna – w stanie fizjologicznym , w stanie patologii.

3.Dokumentacja położnicza* może być oddzielny obszar – dokumentacja medyczna

Może przedstawiony materiał zostanie wykorzystany do opracownaia standardowego obszar zoz. Pozdrawiam