piątek, 30 lipca, 2021

Odpowiedz na: Obszary audytu w służbie zdrowia

Home Forum Sektory Służba zdrowia Obszary audytu w służbie zdrowia Odpowiedz na: Obszary audytu w służbie zdrowia

#4164
audyt1
Uczestnik

Pozdrawiam serdecznie. Proponuję następujące obszary wyodrębnione w moim Szpitalu.

Obszary audytu/obszary ryzyka

I Organizacja i zarządzanie Szpitalem :

1. opracowywanie i nadzór nad wykonaniem poleceń i zarządzeń Dyrektora Szpitala
2. koordynowanie zadań związanych z realizacją zaleceń pokontrolnych jednostek nadrzędnych
3. obsługa posiedzeń Rady Społecznej Szpitala
4. ewidencja skarg, wniosków, redagowanie odpowiedzi
5. prowadzenie archiwum zakładowego

II Zarządzanie systemami informatycznymi:

1. opracowywanie, analiza i wdrażanie systemów łączności, systemów informatycznych i aplikacji komputerowych
2. idyntyfikacja i zaspokajanie potrzeb użytkowników w zakresie łączności komunikacji sieciowej i przetwarzania danych
3. realizacja procedur dotyczących systemów łączności i programowania oraz funkcjonowania elektronicznego sprzętu komputerowego
4. konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, sprzętu radiotelefonicznego i telefonicznego
5. współpraca z dostawcami zewnętrznymi usług związanych z wdrażaniem nowych aplikacji informatycznych, konserwacją i usuwaniem problemów informatycznych, łączności radiotelefonicznej i telefonicznej
6. kontrola i rozliczanie faktur zakupu wszelkich usług informatycznych i telefonicznych
7. opracowywanie planu rozwoju systemów teleinformatycznych w Szpitalu

III Zarządzanie zasobami ludzkimi:

1. przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, zmianą miejsc pracy, stanowisk, grupami zaszeregowania
2. prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych pracowników,
3. prowadzenie karty ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia
4. kontrola dyscypliny pracy
5. prowadzenie spraw związanych z odbywaniem staży, specjalizacji i szkoleń pracowników
6. prowadzenie dokumentacji związanych z udzielaniem delegacji służbowej
7. zasady naliczania i korzystania z ZFŚS

IV Zarządzanie finansami jednostki

1. Sprawozdania finansowe( zgodność z przepisami, sporządzanie i weryfikacja wykonania planów rzeczowo-finansowych)
2. Przebieg i rozliczanie inwentaryzacji (aktywa i pasywa jednostki) – ( instrukcje inwentaryzacji, powołanie komisji inwentaryzacyjnej, przeprowadzenie inwentaryzacji, rozliczanie inwentaryzacji i ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych)
3. Zasady prowadzenia gospodarki kasowej – zabezpieczenie pomieszczeń kasowych, powierzenie obowiązków prowadzenia kasy, ewidencja kasowa, rozliczanie zaliczek i delegacji służbowych
4. Przyjęte zasady i polityki rachunkowości – zasady prowadzenia rachunkowości i przestrzeganie tych zasad
5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami
6. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń
7. Wycena udzielonych świadczeń medycznych pacjentom nieubezpieczonym
8. Prawidłowość stosowania stawek podatku VAT na usługi niemedyczne świadczone przez Szpital
9. Rozliczanie umów za staże podyplomowe lekarzy i pielęgniarek oraz umów o rezydentury lekarzy
10. Naliczanie i sporządzanie deklaracji PERON
11. Analiza kosztów

V Zamówienia publiczne i zaopatrzenie Szpitala

1. kwalifikacja trybu zakupu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych
2. przygotowanie dokumentów przetargowych
3. przeprowadzanie procedury przetargowej
4. sporządzanie umów przetargowych
5. zgodność dokumentów finansowych za realizowane zakupu z umową i zamówieniem
6. analiza rynku dostawców w celu znalezienia produktów optymalnych pod względem jakości i ceny

VI Działalność pomocnicza niemedyczna

1. prowadzenie magazynów gospodarczego, medycznego i zwrotów
2. gospodarka odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi
3. usługi prania i sprzątania
4. dozór mienia szpitalnego
5. obsługa stołówki pracowniczej – przygotowanie całodziennego żywienia pacjentów z uwzględnieniem diet
6. obsługa depozytu odzieży pacjentów
7. prawidłowa eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, instalacji sanitarnych, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji
8. prowadzenie prac remontowo-budowlanych
9. dostarczanie ciepła przez kotłownię szpitalną
10. prowadzenie napraw, konserwacji sprzętu gospodarczego, RTV i AGD
11. prowadzenie dokumentacji technicznej budynków, instalacji i urządzeń, dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń ciśnieniowych i dźwigowych wraz z przygotowaniem urządzeń do odbioru przez UDT, książek obiektów
12. ustalanie podstawy do naliczenia podatków od nieruchomości, gospodarka środkami trwałymi, umowy na dzierżawy pomieszczeń
13. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w zakresie ochrony powietrza i wód opadowych
14. obsługa kancelaryjna: prowadzenie rejestrów wpływającej korespondencji, rozprowadzanie korespondencji do wewnętrznych komórek organizacyjnych
15. prowadzenie ewidencji i wysyłanie korespondencji do adresatów pozaszpitalnych
16. prowadzenie biblioteki , gospodarowanie zbiorami bibliotecznymi
17. opracowywanie i aktualizowanie planów i dokumentów obronnych, nadzór nad magazynami terenowymi rezerw „TR” Ministra Zdrowia
18. prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej
19. prowadzenie Kancelarii Tajnej oraz wdrażanie w życie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych
20. prowadzenie ewidencji pracowników podlegających służbie wojskowej i służbie w obronie cywilnej, współpraca z WKU
21. nadzór nad podręcznym sprzętem gaśniczym, bieżącymi remontami i naprawami tego sprzętu
22. prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez pracowników szpitala przepisów P/Poż, szkolenia dla pracowników z zakresu przepisów p.poż.
23. Usługi Działu Transportu:
* Prawidłowość prowadzenia kart drogowych
* Zgodność zapisów w kartach drogowych ze zleceniami na transport sanitarny
* Zasadność wystawiania przez lekarzy zleceń na transport sanitarny
* Porównanie czasu jazdy pojazdem w stosunku do czasu dysponowanego kierowcy
* Analiza pracy taboru (ustalenie norm zużycia paliwa i gazu, występowanie przepałów)
* Wyjazdy służbowe kierowców transportu sanitarnego (zaliczenie do czasu pracy wyjazdu służbowego kierowcy i sanitariusza, ewidencja czasu pracy kierowcy i sanitariusza, praca w godzinach nadliczbowych nocnych)
24. Zasady przyznawania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok

VII Działalność podstawowa – medyczna

1. sporządzanie ofert do NFZ na realizacje usług medycznych
2. zasady organizacji i udzielania świadczeń medycznych wynikających z zawartych umów
3. zasady przyjmowania pacjentów w trybie planowym do leczenia w oddziałach
4. procedury zaopatrywania Oddziałów Szpitalnych w leki, materiały opatrunkowe
5. nadzór nad Apteczkami oddziałowymi w zakresie prawidłowego przechowywania leków, stanów zapasów oraz zabezpieczenia środków narkotycznych
6. Wykonywanie badań diagnostycznych na podstawie:
* umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi
* skierowania z gabinetów prywatnych (badania płatne wg cennika),
* skierowania z poradni przyszpitalnych (ilość wydanych skierowań i wykonanych badań – czy pacjent ma założona kartotekę, czy wyniki badań są odnotowane w kartotece pacjenta)
7. Krew i produkty krwiopochodne zamawiane w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dla potrzeb lecznictwa stacjonarnego Szpitala
* Przyjmowanie zamówień na krew i preparaty krwiopochodne
* Wydawanie preparatów na Oddziały Szpitalne
* Dokumentowanie przez oddział podawanych jednostek krwi i produktów krwiopochodnych pacjentom
* Prowadzenie właściwej dokumentacji przez Pracownię Serologii Krwi (książka przychodów i rozchodów krwi i produktów krwiopochodnych)
8. Płynność (terminowość) odczytywania i interpretacji badań histopatologicznych w Zakładzie Patomorfologii

Co o tym myślicie?