sobota, 16 stycznia, 2021

Odpowiedz na: projekt uofp – 01.01.2007

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW projekt uofp – 01.01.2007 Odpowiedz na: projekt uofp – 01.01.2007

#6224
sabcia
Uczestnik

zmiana w stosunku do obecnych przepisów

Art. 58.
1. W zakresie, określonym w art. 65 ust. 1 pkt 4, Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego może audytorom wewnętrznym zatrudnionym w jednostkach podsektora rządowego, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, 3 i 7 oraz w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez kierowników tych jednostek:
1) wskazać obszary ryzyka wynikające z aktualnej polityki i strategii rządu, które należy uwzględnić w analizie ryzyka;
2) określić wskazówki metodyczne dotyczące przeprowadzania audytu wewnętrznego;
3) zlecić wykonanie zadań audytowych.
2. W planie audytu jednostki zaangażowanej w proces wdrażania programów lub projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, audytor wewnętrzny uwzględnia zadania audytowe, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 1.
3. Przy prowadzeniu audytu wewnętrznego należy uwzględniać standardy audytu wewnętrznego wskazane przez Ministra Finansów, zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 2.
Art. 59.
1. Audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach podsektora rządowego, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, 3 i 7 oraz w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez kierowników tych jednostek, niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadań audytowych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3 oraz zadań, które dotyczą realizacji polityki i strategii rządu, przedstawiają Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego sprawozdania z ich realizacji.
2. Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego dokonuje analizy sprawozdań, o których mowa w ust. 1. Wyniki tej analizy oraz zalecenia i rekomendacje mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienie systemu kontroli zarządczej stanowią integralną część sprawozdania, o którym mowa w art. 65 ust. 4.
Art. 65.
1. Koordynacja systemu kontroli zarządczej w zakresie gospodarki finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach obejmuje w szczególności:
1) określenie i upowszechnianie standardów kontroli zarządczej w zakresie gospodarki finansowej;
2) wskazywanie i upowszechnianie powszechnie uznawanych standardów audytu wewnętrznego;
3) opracowanie i realizację strategii szkoleniowej w zakresie standardów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) podejmowanie działań w zakresie audytu wewnętrznego dotyczącego systemów kontroli zarządczej w administracji rządowej;
5) uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w sprawie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz podejmowanie działań w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie gospodarki finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach;
6) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami zajmującymi się kontrolą jak i audytem wewnętrznym;