niedziela, 7 marca, 2021

Odpowiedz na: Kolejna autopoprawka do ustawy o finansach pulicznych z 29 listopada 2006

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW Kolejna autopoprawka do ustawy o finansach pulicznych z 29 listopada 2006 Odpowiedz na: Kolejna autopoprawka do ustawy o finansach pulicznych z 29 listopada 2006

#8210
caliente
Uczestnik

[QUOTE BY= martinez] Cytat:
4) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:
„Art. 18a. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w art. 60 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym mogą być audytorami wewnętrznymi w rozumieniu niniejszej ustawy, jeżeli spełnią kryteria określone w art. 58 pkt 1-5 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Szkoda, że w punkcie 15h uchylono art. 60
[/QUOTE]

„w brzmieniu dotychczasowym”!!