poniedziałek, 1 marca, 2021

Odpowiedz na: nowa poprawka z 29.11.2006 dyskryminuje nas calkowicie

Home Forum Egzaminy egzaminy nowa poprawka z 29.11.2006 dyskryminuje nas calkowicie Odpowiedz na: nowa poprawka z 29.11.2006 dyskryminuje nas calkowicie

#8286
tk
Uczestnik

do Sebastiana:

Projekt
U S T A W A
z dnia

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
.
.
.
Art. 18. 1. Do uchwał budżetowych na rok 2007 stosuje się art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
2. Przepisy art. 165a i 184 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do opracowania uchwały budżetowej na rok 2008.
3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może postanowić o zastosowaniu przepisów, o których mowa w ust. 2, do opracowania uchwały budżetowej na rok 2007.

Art. 18a. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którum mowa w art. 60 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym mogą być audytorami wewnętrznymi w rozumieniu niniejszej ustawy, jeżeli spełnią kryteria określone w art. 58 pkt 1-5 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 19. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zmie¬nianych niniejszą ustawą, zachowują moc do dnia wejścia w życie prze¬pisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów zmienianych tą ustawą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r.
2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 207 i 208 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia pożyczek, o których mowa w art. 209 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, udzielonych do dnia 31 grudnia 2006 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Pozdrawiam