czwartek, 29 lipca, 2021

Odpowiedz na: nowa autopoprawka

Home Forum Sektory Samorządy nowa autopoprawka Odpowiedz na: nowa autopoprawka

#8678
kikcloud
Uczestnik

Proszę zwrócić uwagę na dwa zapisy:

Art. 58. [Kwalifikacje audytora] Audytorem wewnętrznym może być, która:…..

Art. 23. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły z wynikiem po-zytywnym egzamin, o którym mowa w art. 60 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się audytorami wewnętrznymi w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 58 pkt 1-4 usta-wy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
W szczególności chodzi mi o sformułowania:
-może być (art.58)
-stają się.
Jakiś prawnik może mi to wyjaśni?