sobota, 23 stycznia, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#8976
wojtania
Uczestnik

W nowym rozporzadzeniu MS, które moim zdaniem narusza określony w Polsce porządek prawa i zasady techniki legislacyjnej (narusza, gdyż zmienia rozporzadzenia Ministra Finansów normujące zasady gospodarki finansowej i sprawozdawczości wynikające z uofp) znajduje sie ciekawy problem. Zawarty on jest w rozdziale 9 rozporządzenia MS z 21 grudnia 2006 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.06.247.1814).

Z paragrafu 30 u 1 rozporządzenia MS wynika, że sądy sporządzają sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w rozporządzeniu MF z dnia 28 lipca 2006 (dz.U.06.142.1020) ale z zastosowaniem rozporzadzenia MS… i o to „ale” tu chodzi.

Nowe rozporządzenie MS nakłada bowiem na dysponentów drugiego stopnia i potem na dysponenta głównego obowiązek sporzadzenia bilansu łącznego i przekazania go dysponentowi wyższego stopnia. Dysponent główny sprządzi zgodnie z rozporządzeniam MS bilanse łączne osobno dla sadów oraz gp i przekaże je do MF do 30 kwietnia. Moje pytanie brzmi:

a co z rachunkiem zysków i strat jednostki oraz co z zestawieniem zmian w funduszu jednostki?

Sprawozdanie finansowe zgodnie z rozporządzeniem MF składa sie przecież z: bilansu, rachunku zysków i zestawienia zmian w funduszu.

Zgodnie z paragrafem 14 rozporządzenia MF z 28 lipca 2006 sprawozdanie finansowe sporzadzane na podstawie jednostkowych sprawozdań jest sprawozdaniem łącznym.

Czy zatem MS zwalnia sądy będące dysponentem drugiego stopnia i zwalnia dysponenta głównego z obowiązku sporządzenia sprawozdania łacznego składającego się również z rachunku zysków i zestawienia zmian w funduszu?

…chyba nie. Ktoś w MS chyba nie zauważył co to jest sprawozdania finansowe… A TO NIE TYLKO BILANS 😀

Pozdrawiam TW