poniedziałek, 8 marca, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#9275
meg
Uczestnik

29 posiedzenie Sejmu w dniu 7 grudnia 2006r.:

Poseł Tadeusz Tomaszewski:
„Panie Marszałku! Pani Minister! Czy w świetle art. 23 omawianej ustawy osoby, ktore zdały egzamin w Ministerstwie Finansów na audytora wewnętrznego sektora finansów publicznych, zachowują uprawnienia, czyli będą mogły wykonywać zadania audytora wewnętrznego?
Pytanie do pana posła sprawozdawcy. Dlaczego nie umieszczono tych osób wprost w ustawie, tylko właśnie w tym artykule przejściowym? Czy więc osoby, które zdały egzamin wcześniej przed wejściem w życie tej ustawy, będą mogły wykonywać zawód audytora wewnętrznego?”

Podsekretarz Stanu w Min. Fin. Paweł Banaś:
” Pytanie pana posła Tomaszewskiego dotyczyło egzaminów zdanych w Min Fin. Tak jak mówiłem, ta kwestia została rozstrzygnieta już w projekcie przedstawionym Wysokiej Izbie. Audytorzy, którzy zdali egzamin, zachowują swoje uprawnienia, natomiast problem, w którym miejscu będzie przepis- w którym ta zasada, o której powiedziałem, będzie zachowana, czyli prawo do dalszego wykonywania zawodu, uprawnienia dla audytorów wewnętrznych, którzy zostali audytorami wewnętrznymi na podstawie dotychczasowych reguł- to już jest kwestia czysto legislacyjna. W trakcie prac komisji wysuwany był postulat, PRZECIWKO KTÓREMU RZĄD NIC NIE MIAŁ, dotyczący tego, żeby ten przepis wprowadzić do art. 58, który to artykuł reguluje ogólne zasady dopuszczenia do zawodu audytora wew. Interweniowało Biuro Legislacyjne, które wskazało, że zasady projektowania aktów prawnych nie dopuszczają takiego rozwiązania w przypadku przepisów przejściowych, a zapewniamy tutaj niejako przejście instytucji z ustawy, którą zmieniamy do obecnie normowanego stanu prawnego. zasady nie pozwalają na takie rozwiązanie”

Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych nr 128 w dniu 07.grudnia 2006r. po 29 posiedzeniu Sejmu w dn. 07 grudnia 2006r.

Przewodnicząca poseł Aleksandra Natalli-Świat(PIS)

(…) Drugie czytanie projektu ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw odbyło się w Sejmie w dniu dzisiejszym. W trakcie drugiego czytania do projektu zgłoszono poprawki.

Poseł Krystyna Skowrońska(PO)

„Te poprawki dot. utrzymania audytu w dotychczasowym kształcie. Konsekwencją związaną z przyjeciem tych poprawek będzie skreślenie art. 23, w którym znajduje się przepis przejsciowy dot. uzyskania uprawnień audytorów. W tej sprawie zgłaszam autopoprawkę. jeśli nasze poprawki zostana przyjęte, to związana z nimi konsekwencja musi zostać wprowadzona do ustawy (…)

Przestawicielka Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu Wanda Sokolewicz:

Taka autopoprawka jest konieczna. Jest to konsekwencja związana z przyjęciem tych poprawek. W takim przypadku przepis zawarty w art. 23 nie będzie potrzebny”.

Przewodnicząca poseł Aleksandra Natalli -Świat(PIS)
„W takim razie proszę o uzupełnienie zestawienia poprawek. Jeśli te poprawki zostaną przyjete, to konsekwencją będzie wykreślenie art. 23 z projektu ustawy. Jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie?”

Podsekretarz stanu w MIn Fin. Paweł Banaś:

„RZĄD JEST PRZECIWNY PRZYJĘCIU TYCH POPRAWEK. ZMIERZAJĄ ONE W DOKŁADNIE PRZECIWNYM KIERUNKU NIŻ UPRAWNIENIE, KTÓRE RZĄD CHCIAŁ WPROWADZIĆ DO USTAWY”.

Przewodnicząca poseł Aleksandra Natalii-Świat(PIS)

(…) Stwierdzam, że Komisja postanowiła, że nie będzie rekomendować Sejmowi przyjęcia tych poprawek nr 1,4,5,6 i 7 przy 7 głosach za wnioskiem, 16 przeciwnych oraz 1 wstrzymujących się.”

A teraz mam pytanie, jakie zasady projektowania aktów prawnych nie dopuszczaja takiego rozwiązania, o którym mówił Min. Banaś odnośnie art. 58 i wreszcie dlaczego podczas posiedzenie Komisji Fin. Publicznych w dniu 07.XII. 2006r. nie interweniowało Biuro Legislacyjne, że jest to niezgodne z zasadami projektowania aktów prawnych. Może mi to ktoś wytłumaczyć ❓

Pozdrawiam i miłego weekendu życzę 😀